Back

Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на работилница в двора на 5 ОУ

РАЙОН „ВИТОША”

На основание чл. 34, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за общинска собственост на Столичен общински съвет и в изпълнение на Заповед № № СО-РД-09-08-76/12.08.2014 год. на Кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ:

Конкурс за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ работилница, с идентификатор 68134.1930.467.4, със застроена площ 176 кв. м., разположена в двора на 5 ОУ „Иван Вазов", находящо се в кв. „Павлово - Бъкстон", ул. „Симеон Радев" № 31 на територията на Район „Витоша”.

1. Начална конкурсна месечна наемна цена 560 (петстотин и шестдесет) лв. без ДДС

2. Срок за наемане: 5 (пет) години.

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 (сто) лв. 
Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО - район „Витоша": IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу", ул. „Денкоглу" №28.

4. Специфично конкурсно условие: работилницата да бъде отдадена под наем за производствена дейност.

5. Място и срок за закупуване на конкурсната документация: на касата на СО - район „Витоша" - гр. София, ул. „Слънце " № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч. часа на 03.10.2014 год.

6. Цена на конкурсната документация: 60.00 (шестдесет) лв. с ДДС.

7. Краен срок за подаване на офертите: 16.30 часа на 06.10.2014 год. в деловодството на СО - район „Витоша", ет. 1.

8. Конкурсът ще се проведе на 08.10.2014 год. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО - район „Витоша", ул. „Слънце " № 2, ет. 2.

Лица за контакти: Бистра Тънкашка, тел. 02/8187926; Миглена Гинина -02/8187965

Лице за оглед: Данка Капитанова - директор на 5-то ОУ „Иван Вазов", тел. 02/8561065

ИНЖ. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ 
За кмет на СО - район „Витоша"