Back

Район Оборище обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на помещение за ведомствен бюфет в сградата на района

РАЙОН „ОБОРИЩЕ”

Кметът на СО - Район „Оборище”, бул.”Мадрид” № 1, в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-75/12.08.2014 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок до 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение за ведомствен бюфет в сградата на СО - район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1 (надпартерен), с площ от 73,70 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена от 206, 00 лв. (двеста и шест лева) без ДДС.

Конкурсната документация за участие в конкурса може да бъде закупена в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 1, каса от 29.09.2014 г. до 30.10.2014 г., при цена 60 (шестдесет) лв. с ДДС.

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 1 до 16.30 часа на 30.10.2014 г.

Гаранция за участие в конкурса: парична сума в размер на 100 (сто) лв., вносима в касата на районната администрация, в срок до 30.10.2014 г. -16:30 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 31.10.2014 г. от 10:00 часа в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 2, заседателна зала.

Критерии за оценка на предложенията:
1. Най - висока предложена наемна цена - 40 т.
2. Размер в процентно съотношение за служители (намаление от обявената цена за служителите на района, от обявената цена за външни лица) - 30 т.
3. Разнообразие в асортимента и видовете предложени менюта - 30 т.

Оглед на помещението, предмет на конкурса - всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа след предварително записване в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” на тел. 02/815 76 44 и 02/815 76 56.

За информация: СО - район Оборище: отдел „Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности, култура и спорт”, тел: 815 76 39 и 815 76 36; отдел Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”, тел. 02/815 76 44 и 02/815 76 56