Back

Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терен с площ 5198 кв.м. за детски развлекателен комплекс

РАЙОН „МЛАДОСТ”

Столична община и Район „Младост” на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка с Решение № 442 по протокол № 65, т. 24/10.07.2014 г. на СОС и заповед СО-РД-09-08-73/12.08.2014 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА:

конкурс за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4089.56, за който е отреден УПИ I - „за училище", кв. 7, съгласно действащия ПУП - ПРЗ на м. “Младост 3" с площ 3529 кв.м. и реална част с площ 1669 кв.м. от ПИ с идентификатор 68134.4089.59, за който е отреден УПИ III – „за парк, спорт и атракции", съгласно действащия ПУП-ПРЗ на „Младост 3“ с обща площ 5198 кв. м., със специфично конкурсно условие: за детски развлекателен комплекс, както следва:

1. Площ на отдавания под наем терен - 5198 кв.м.; Вид на отдавания под наем терен - реална част от ПИ с идентификатор 68134.4089.56, зa който е отреден УПИ I - „за училище", кв. 7, съгласно действащия ПУП - ПРЗ на м. „Младост 3" с площ 3524 кв.м. и реална част с площ 1669 кв.м. от ПИ с идентификатор 68134.4089.59, за който е отреден УПИ III – „зa парк, cnopт и атракции", съгласно действащия ПУП-ПРЗ на м. „Младост 3“.; Начална конкурсна месечна наемна цена (без ДДС) - 5 200 (пет хиляди и двеста) лв.; Срок за отдаване под наем - 5 год.; Специфично конкурсно условие - за детски развлекателен комплекс.

Гаранция за участие: началната конкурсна месечна наемна цена, без ДДС, за общо отдаваната площ, а именно 5 200 лв. /пет хиляди и двеста лева (без ДДС).
Гаранцията за участие се внася в район "Младост", ул. "Св. Преображение" № 1, партерен етаж, гише № 5-6 или по смстка на СО - район "Младост" в Общинска банка, IBAN BG 64 SOMB 9130 33 17609501; BIC- SOMBBGSF.

Документи за участие в конкурса се закупуват от 01.10.2014 г. до 30.10.2014 г. (вкл.) всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч. След представяне на документ за закупена конкурсна документация, същата се получава в стая № 203, ет. 2 от Аделина Лукарска, началник отдел "РКТД".

Цената на конкурсната документация е 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС.

Оферти се подават от 01.10.2014 до 30.10.2014 г. (вкл.) всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в Център за административно обслужване на район Младост - партер, гише № 3-4.

Предложеннята ще се разглеждат в закрито заседание на 31.10.2014 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на район Младост, етаж 3, стая 302.

Лице за контакт: Аделина Лукарска- тел. 02/8773055