Back

Район Люлин удължава срока за подаване на документи за конкурс за отдаване под наем незастроени поземлени имоти с предназначение - обслужваща и търговска дейност

РАЙОН „ЛЮЛИН“
ОБЯВА

На основание заповед № СО-РД-09-08-1209/28.11.2013 г. на Кмета на СО и Заповед № РД-09-612/11.12.2014 г. на Кмета на СО район „Люлин“ за: 
Удължаване на срока за подаване на конкурсни документи за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост: 
1.1. Незастроени поземлени имоти, находящи се: 
- ж.к. „Люлин 9 м.р.”, м. „бул. Сливница”, ул. ”Бръшлянска низина” с идентификатор 68134.4357.344 - площ 153 кв.м ., АОС № 8289/2013 г.;
- ж.к. „Люлин 9 м.р.”, м. ”бул. Сливница”, ул. ”Бръшлянска низина” с идентификатор 68134.4357.345 - площ 604 кв.м., АОС № 8253/2013 г.
С обща площ 757.0 кв.м. и предназначение – обслужваща и търговска дейност.

Начална месечна наемна цена: 440,00 лв. за месец (без ДДС)

Място на закупуване на конкурсната документация: СО район „Люлин”, бул. ”Захари Стоянов”  № 15, бл. 327, вх. В, ет. 1 - каса.

Цена на конкурсната документация: 30 лв.с ДДС.

Срок на подаване на офертите: до 17.00 ч. на 29.12.2014 г.

Дата на провеждане на конкурса: на 30.12.2014 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО – район ”Люлин”.

Адрес и телефон на организатора: гр.София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, Отдел „РКТД”, тел. 02 9237 234 (286)