Back

Пета МБАЛ – София ЕАД отдава под наем на специфичен обем от помещенията в болницата, в който се монтират всички приспособления и уреди за излъчване на телевизионни предавания

„ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД 

На основание чл. 27, във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 5/12.09.2014 г. от Съвета на директорите на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

Р Е Ш И Х:

обявявам конкурс за отдаване под наем на: „Отдаване под наем на специфичен обем от помещенията в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД наричан „точка”, в който обем се монтират и разполагат всички необходими приспособления и уреди за излъчване на телевизионни предавания”, 

АДРЕС НА ОБЕКТА: „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67А.

Начална конкурсна цена: 500 лв. (петстотин) лева, месечна наемна цена, без включен ДДС.

Депозитна вноска: 500 лв. (петстотин) лева без ДДС.
Депозитът се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД:
    IBAN BG 11 SOMB 91301027523002
    BICSOMBBGSF
    Банка: ОБ – АД, бул. М. Луиза, № 88

Краен срок за внасяне на депозита: 15.10.2014 г. (деня, предхождаш конкурса).

Дата на провеждане на конкурса: 16.10.2014 г., 14.45 ч. в Административен блок, малка зала.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 02.10.2014 г. до 15.10.2014 г. вкл., от 09.00 ч., до 16.00 ч., след закупуване на конкурсна документация.

Цената на един комплект конкурсна документация е 150 (сто и петдесет) лева без ДДС, платима в брой в сградата на лечебното заведение в стая „Каса”, всеки работен ден в приемното време от 02.10.2014 г. до 15.10.2014 г., от 09.00 ч. до 16.00 часа. Конкурсната документация ще се получава в стая „Деловодство” („Канцелария”) в лечебното заведение след заплащането й.

СРОК за подаване на предложения за участие в конкурса: всеки работен ден от 02.10.2014 г. до 15.10.2014 г. вкл., в стая „Деловодство” („Канцелария”) от 09.00 до 16.00 ч.

За допълнителна информация: тел. 02/926 81 73.