Back

Пета МБАЛ – София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект - оптика, с площ 22.40 кв. м., разположен на партерен етаж на болницата

„ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД

На основание чл. 27, във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 5/12.09.2014 г. от Съвета на директорите на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

Р Е Ш И Х:

Обявявам конкурс за отдаване под наем на обект: Оптика, недвижим имот с площ от 22.40 кв. м., разположен на партерен етаж на „Пета МБАЛ – София” ЕАД.

Адрес на обекта: „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67А.

Начална конкурсна цена: 250.00 лв. (двеста и петдесет) лева, месечна наемна цена, без включен ДДС.

Депозитна вноска: 250.00 лв. (двеста и петдесет) лева без ДДС.
Депозитът се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД:
    IBAN BG 11 SOMB 91301027523002
    BIC SOMBBGSF
    Банка: ОБ – АД, бул. М. Луиза, № 88

Краен срок за внасяне на депозита: 15.10.2014 г. (деня, предхождащ конкурса).

Дата на провеждане на конкурса: 16.10.2014 г., 14.15 ч. в Административен блок, малка зала.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 02.10.2014 г. до 15.10.2014 г. вкл. от 09.00 ч., до 16.00 ч., след закупуване на конкурсна документация.

Цената на един комплект конкурсна документация е 150 (сто и петдесет) лева без ДДС, платима в брой в сградата на лечебното заведение в стая „Каса”, всеки работен ден от 02.10.2014 г. до 15.10.2014 г., от 09.00 до 16.00 часа. Конкурсната документация ще се получава в стая „Деловодство” („Канцелария”) в лечебното заведение след заплащането й.

СРОК ЗА подаване на предложения за участие в конкурса: всеки работен ден от 02.10.2014 г. до 15.10.2014 г. вкл., в стая „Деловодство” („Канцелария”) от 09.00 до 16.00 ч.

За допълнителна информация: тел. 02/926 81 73