Back

ДКЦ VIII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещения в сградата на дружеството, за Хоспис

„ДКЦ VIII – СОФИЯ” ЕООД

„ДКЦ VIII – София” ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, помещения за Хоспис, находящи се в сградата на дружеството блок „С" етаж 1 на адрес: София , ул. "Христо Силянов" № 77 с обща площ на помещенията 500.95 кв.м.

Срок за отдаване под наем: 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договор за наем. Имотът следва да се ползва за Хоспис.

Минимална наемна цена е 1925.00 лева с ДДС.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 06.10.2014г. от 10.00 часа на следния адрес: град София 1229, „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII - София" ЕООД.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 2310.00 лева, вносими в касата (ет. 2, ст. 203) на „Диагностично-консултативен център VIII - София" ЕООД, с адрес: град София, р-н „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в срок до 16.00 часа на 02.10.2014 г.

Цена на конкурсната документация: 100 лева с ДДС, платими в касата (ет. 2, ст. 203) на „ДКЦ VIII - София" ЕООД.

Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. в срок до 02.10.2014 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.

Краен срок за подаване на документи за участие: 16.00 часа на 03.10.2014 г.

За справки: 359/02/9382717

Д-р Сл. Славчев,
Управител на „ДКЦ VIII- София" ЕООД