Back

Район Слатина удължава с 15 дни конкурс за отдаване под наем на сервизно помещение с площ 70.00 кв.м, за тоалетна

РАЙОН „СЛАТИНА”

Столична община - район "Слатина", бул. "Шипченски проход" № 67, на основание Заповед № СО-РД-09-656/23.07.2013 г. на Кмета на Столична община и на основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни, считано от 20.12.2013 г. за обявявения публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, както следва: 

1. Предмет на конкурса: отдаване под наем на: 
Сервизно помещение с обща площ от 70.00 (седемдесет) кв.м., Акт за частна общинска собственост № 0146/07.04.1997 г., находящ се на бул. „Цариградско шосе", подлез на хотел „Плиска", с предназначение - за тоалетна. 

2. Начална конкурсна (месечна) цена за имота: 361.00 лева без ДДС

3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация: деловодството на район "Слатина" - бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден до 17.00 часа на 03.01.2014 г. включително. 

4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие: деловодството на район "Слатина" - бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден до 17.00 часа на 03.01.201 З г. включително. 

5. Цена на конкурсната документация: 5.00 (пет) лева, платими в касата на район „Слатина". 

6. Гаранция за участие: 361.00 (триста шестдесет и един) лева, платими по банковата сметка на район "Слатина", посочена в конкурсната документация. 

7. Дата и място на провеждане на конкурса: 08.01.2014 г. - 10.00 часа, в заседателната зала на район "Слатина", бул. "Шипченски проход" № 67, ет. III, ст. 308. 

8. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Шипченски проход" № 67, тел. 02/ 870 55 32