Back

Район Сердика обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 29 СОУ

РАЙОН „СЕРДИКА” 

На основание чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с чл. 52 от същата наредба и чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и в изпълнение на Заповед № РД-09-125/30.01.2013 г. на кмета на Столична Община

О Б Я В Я В А М:

На 15.03.2013 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО – Район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, етаж 4, ще се проведе конкурс с предмет „Организиране на ученическо столово хранене в 29 СОУ „Кузман Шапкарев”, както следва:
     Адрес: ул. ”Георги С. Раковски” № 20;
     Стол и бюфет с площ: 323,00 кв.м.; 

Начална месечна наемна цена: 219,64 лв. без ДДС.

Крайният срок за закупуване на конкурсна документация е до 12.00 часа на 14.03.2013 г.

Крайният срок за представяне на оферти е до 16.00 часа на 14.03.2013 г. в деловодството на СО - район „Сердика” ет. 2, ст. 219.

Гаранция за участие: 100 лв. с ДДС. Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО - район „Сердика”: BG 49SOMB91303327755001, BIC SOMBBGSF, Общинска банка, финансов център „Кн. Мария Луиза” № 88 или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.

Конкурсната документация се заплаща на касата на СО - район “Сердика”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 88 – всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. и се получава от деловодството. Цената на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.

Лице за контакти: Красимир Александров тел. 931 51 18, 921 80 41.

инж.ТОДОР КРЪСТЕВ: 
                 КМЕТ НА СО - РАЙОН „СЕРДИКА”