Back

Район Панчарево продължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на свободни нежилищни имоти

РАЙОН „ПАНЧАРЕВО” 

В изпълнение на Заповед № РД-09-1421/04.12.2012 г. на Кмета на Столична община и Решение на Кмета на район Панчарево - СО, СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободни нежилищни имоти, частна общинска собственост, за следните обекти:

1.1. Метален сглобяем павилион с площ 74 кв.м. и прилежащ терен с площ 520 кв.м., попадащи в УПИ III, кв. 17, с. Панчарево, ул. ”Васил Левски” № 12а, АОС № 53/28.01.1997 г., за магазин за строителни материали и железария. 
    Начална конкурсна цена: 414.00 лв. без ДДС

1.2. Метална сглобяема сграда с площ 156 кв.м. и прилежащ терен с площ 200 кв.м., попадащи в УПИ III, кв. 17, с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Васил Левски” № 12а, АОС № 55/28.01.1997 г. за сладкарница 
    Начална конкурсна цена: 217.00 лв. без ДДС

Цена на конкурсната документация: 60 лв. (шестдесет лева) с ДДС;

Гаранция за участие: 200 лв.за обекта по т. 1.1. и 120 лв. за обекта по т.1.2.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево - СО, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230

Краен срок за закупуване на документация: 16.00 ч. на 04.03.2013 г.

Краен срок за подаване на оферти: 16.00 ч. на 04.03.2013 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 05.03.2013г. от 10.00 ч. в административната сграда на Район Панчарево - СО, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230, ет. 3, ст. 308; тел. 02/97-60-522, 97-60-530; e-mail: so_pancharevo@abv.bg