Back Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на метален сглобяем павилион, за магазин за строителни материали и железария

РАЙОН „ПАНЧАРЕВО”

В изпълнение на Заповед № РД-09-1421/04.12.2012 г. на Кмета на Столична община и Решение на Кмета на район Панчарево - СО, СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, за следния обект:

„Метален сглобяем павилион с площ 74 кв.м. и прилежащ терен с площ 520 кв.м., попадащи в УПИ III, кв. 17, с. Панчарево, ул. ”Васил Левски” № 12а, АОС № 53/28.01.1997 г., за магазин за строителни материали и железария”.

Начална конкурсна цена: 414.00 лв. без ДДС

Цена на конкурсната документация: 60 лв. (шестдесет лева) с ДДС;

Гаранция за участие: 200 лв. ( двеста лева) с ДДС;

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево - СО, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230

Краен срок за закупуване на документация: 16.00 ч. на 12.02.2013 г.

Краен срок за подаване на оферти: 16.00 ч. на 12.02.2013 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 13.02.2013 г. от 10.00 ч. в административната сграда на Район „Панчарево” - СО, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, e-mail: so_pancharevo@abv.bg