Back Район Оборище обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години помещение в сградата на районната администрация за копирни услуги

РАЙОН „ОБОРИЩЕ”

Кметът на СО – район ”Оборище”, бул. ”Мадрид” № 1, в изпълнение на Заповед № РД-09-08-115/27.11.2012 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, в сградата на районна администрация „Оборище”, представляваща: помещение, отредено за извършване на копирни услуги, находящо се в фоайето на партера в сградата на СО - район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, с площ от 2,80 кв.м. (АОС № 552/11.05.2001 г.)

Начална конкурсна месечна наемна цена: 53,00 лв. (петдесет и три лева) без ДДС.

Специфично конкурсно условие: имотът – предмет на конкурса е с утвърдено предзначение и може да си използва само като помещение за извършване на копирни услуги.

Конкурсната документация за участие в конкурса може да бъде закупена в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 1, каса от 10.01.2013 г. до 11.02.2013 г., при цена 50 (петдесет) лв. без ДДС.

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 1 до 16.30 часа на 11.02.2013 г.

Гаранция за участие в конкурса: парична сума в размер на 50 (петдесет) лв., вносима в касата на районната администрация, в срока до 11.02.2013 г. - 16:30 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 12.02.2013 г. от 14:00 часа в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 2, заседателна зала.

Оглед на помещението, предмет на конкурса: всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа.

За информация: район „Оборище”, отдел ПНООСДКС, тел. 815 76 39, 815 76 36.

Настоящото обявление е публикувано на електронната страница на Столична община, вестник „Сега” и е обявено на таблото в сградата на общинската администрация на район „Оборище”.