Back

Район Надежда удължава срока на конкурс за отдаване под наем на терени по Схема № 28 за разполагане на преместваеми обекти по индивидуален проект

РАЙОН ''НАДЕЖДА''

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО-РД-09-1002/18.11.2013 г. на Кмета на Столична община и заповед № РД-09-543/27.12.2013 г. на Кмета на район „Надежда“ и чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА:

1. Удължава се срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни имоти (терени) общинска собственост до 16,30 ч. на 13.01.2014 г. (включително) както следва:

Схема № 28 за разполагане преместваеми обекти по индивидуален проект с № по ред от схемата 3,4 , 5 , 6 и 7, на терен с идентификатор 68134.1385.210, АОС № 1705/2010 г., находящ се в реална част от УПИ І за КОО, кв. 10, „Надежда - ІІІ ч." при ул. „Царевец”, ул. „Кумановски бой” и ул. „Леви Искър” с площ за терена 1880 кв.м.

№ 3 от схема 28 – временна метална к-ция по идн. проект – 64 кв.м. – авторемонтна работилница;
№ 4 от схема 28 – временна метална к-ция по идн. проект – 60 кв.м. – работилница гуми;
№ 5 от схема 28 – временна метална к-ция по идн. проект – 80 кв.м. – слънцезащитен навес – смяна на гуми;
№ 6 от схема 28 – временна метална к-ция по идн. проект – 36 кв.м. – слънцезащитен навес – сухо почистване;
№ 7 от схема 28 – временна метална к-ция по идн. проект – 198 кв.м. – слънцезащитен навес – миене автомобили;

Начална конкурсна наемна цена за терен с площ 1880 кв.м. - 564,00 лв./ месечно без ДДС;

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО - район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101, каса до 16,30 ч. на 13.01.2014 г. (включително);

3. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС;

4. Размер на гаранцията за участие: 100,00 (сто) лв.

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул. Кирил Дрангов 55, етаж 1, фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 13.01.2014 г.

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. Кирил Дрангов 55, от 10,00 часа на 14.01.2014 г. в заседателната зала.

7. Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул. Кирил Дрангов 55, стая 116, тел: 495-11-39, 60, 61