Back Район Надежда удължава срока на конкурс за отдаване под наем на терени по Схема № 1 за разполагане на 6 преместваеми обекти

РАЙОН ''НАДЕЖДА''

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО-РД-09-08-31/25.04.2013 г. на Кмета на Столична община, заповед № РД-09-538/20.12.2013 г. на Кмета на район Надежда и във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА : 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Да се удължи срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни имоти (терени) публична общинска собственост до 16,30 ч. на 06.01.2014 г. (включително) както следва:

1.1. Терени (по схема № 1) за разполагане на 6 бр. преместваеми обекти, попадащи в м. „бул. Ломско шосе“ – ул. Бели Дунав: 
1.2. обект № 2 – за продажба на тестени изделия с площ 12,00 кв.м.
       Начална конкурсна месечна наемна цена: 36,00 лв. без ДДС 
1.3. обект № 3 – за кафе с площ 12,00 кв.м. 
       Начална конкурсна месечна наемна цена: 36,00 лв. без ДДС 
1.4. обект № 4 – за продажба на сандвичи с площ 6,00 кв.м. 
       Начална конкурсна месечна наемна цена: 18,00 лв. без ДДС 
1.5. обект № 5 – за продажба на пиле на грил с площ 12,00 кв.м. 
       Начална конкурсна месечна наемна цена: 36,00 лв. без ДДС 
1.6. обект № 6 –за продажба на вестници и списания с площ 6,00 кв.м. 
       Начална конкурсна месечна наемна цена: 18,00 лв. без ДДС

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО - район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101, каса до 16,30 ч. на 06.01.2014 г. (включително)

3. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Размер на гаранцията за участие: 100,00 (сто) лв.

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул. Кирил Дрангов 55, етаж 1, фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 06.01.2014 г.

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София, ул. Кирил Дрангов 55, от 10,00 часа на 07.01.2014 г. в заседателната зала.

7. Адрес и телефон на организатора: гр.София, район "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" No 55, стая 116, тел: 495-11-39, 60, 61