Back

Район Илинден продължава срока на конкурс за отдаване под наем на терен с площ 68.40 кв.м. за разполагане на павилион по Схема № 8

РАЙОН „ИЛИНДЕН” 

В изпълнение на т. 4 от Заповед № РД-09-575/21.03.2011 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 31, ал. 2 от НУРПТК на СОС и решение по Протокол № 1 от заседание на комисия назначена със заповед № РД-09-324/17.12.2013 г. на кмета на район „Илинден”,

СО - район „Илинден” 
уведомява следното

Продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, представляващ: Обособена част от терен с площ от 68.40 кв.м. за разполагане на павилион по одобрена схема № 8, попадащ в кв. 862 на м. „Вълчо Иванов”, ул. „Пловдив” – ТП зад бл. 354.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 410.40 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на 100.00 лв. внесени в касата на район „Илинден”, ет. 4, стая 418 – срок за внасяне до 16.00 ч. на 08.01.2014 г.

Място за закупуване на документацията: от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А, вх. Б, служба „АИО”, фронтофис. Срок до 16,00 ч. на 08.01.2014 г.

Краен срок за подаване на офертите: до 17,00 ч. на 08.01.2014 г. включително в служба „АИО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 09.01.2014 г. от 10.00 ч., стая 421 на район „Илинден”.

Цена на книжата: 50.00 лв. (без ДДС).

Информация на тел. 439 73 47