Back

Район Банкя удължава конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени за поставяне на павилиони за търговски и обслужващи дейности

РАЙОН „БАНКЯ“

СО - Район „Банкя“, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон“ № 1, тел.: 9977212 (8) в изпълнение на Заповед с № РД-09-08-122/17.12.2012 г. на Кмет на Столична община на основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 4, чл.31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС удължава срока на обявеният в бр. 301/28.12.2012 г. на в-к „Новинар“ публично оповестен конкурс с предмет:

Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на части от имот - публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Банкя“ за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) за търговски и обслужващи дейности, съгласно одобрени локални схеми от Главен архитект на Столична община, както следва:

І. Павилиони Група 2, находящи се в гр. Банкя, кв. 83б, ул. „Цар Освободител" 
   1. Терен с площ 16.20 кв.м., при начална конкурсна цена 2.60 лв. за 1 кв.м., без ДДС и следните специфични конкурсни условия: За поставяне на павилион - Магазин за промишлени стоки по индивидуален проект.

ІІ. Павилиони Група 3, находящи се в гр. Банкя, кв. 81а, ул. „Стефан Стамболов“ 
    1. Терен с площ 7.20 кв.м. при начална конкурсна цена 2.60 лв. за 1 кв.м., без ДДС и следните специфични конкурсни условия: За поставяне на павилион - Спирка на градски транспорт по одобрен проект на СО.
    2. Терен с площ 6.12 кв.м. при начална конкурсна цена 2.60 лв. за 1 кв.м., без ДДС и следните специфични конкурсни условия: За поставяне на павилион за продажба на билети и карти за гадски транспорт по одобрен проект на СО.
    3. Терени с площ 13.50 кв.м. - покрита площ и 4.80 кв.м.- открита площ при начална конкурсна цена 2.60 лв. за 1 кв.м., без ДДС и следните специфични конкурсни условия: За поставяне на 13 бр. павилиони за продажба на промишлени стоки по индивидуален проект.
    4. Терени с площ 10.80 кв.м. - покрита площ и 10.80 кв.м. открита площ при начална конкурсна цена 2.60 лв. за 1 кв.м., без ДДС и следните специфични конкурсни условия: За поставяне на 4 бр. павилиони за продажба на плодове и зеленчуци по индивидуален проект.
    5. Терен с площ 25.20 кв.м. при начална конкурсна цена 2.60 лв. за 1 кв.м., без ДДС и следните специфични конкурсни условия: За поставяне на павилион - тоалетни - жени, мъже по индивидуален проект.

Място за закупуване на конкурсната документация: сградата на СО - Район „Банкя“, отдел „УОСЖФ“, ет. 3, стая № 304, срещу 60 лв. с вкл. ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията, считано от 06.02.2013 г. до 20.02.2013 г. - 16.00 часа.

Срок за закупуване на конкурсната документация: до 20.02.2013 г.

Срок за подаване на оферти за участие в конкурса: до 20.02.2013 г. - 16.00 часа в деловодството на район „Банкя“, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон“ № 1 .

Гаранция за участие в конкурса: парична сума в размер двойната начална конкурсна цена на кв.м., без ДДС вносима в касата на районната администрация в срок до 20.02.2013 г. - 16.00 ч.

Място, дата и час на провеждане на конкурса: район „Банкя“, ул. „Цар Симеон“ № 1, 21.02.2013 г., 10.00 часа.