Back Район Банкя удължава конкурс за отдаване под наем на магазин и помещение в общинска сграда

РАЙОН „БАНКЯ” 

СО - Район „Банкя“, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон“ № 1, тел.: 9977212 (8) в изпълнение на Заповеди с № РД 09-698/24.10.2012 г. (вх. № РД-0700-132/30.10.2012 г.) и заповед № РД-09-699/29.10.2012 г. на Кмет на Столична община на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 19, ал. 1 от НОС, чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС удължава срока на обянивения в бр. № 278/27.11.2012 г. конкурс с предмет : Отдаване под наем на следните свободни нежнлищни имоти - частна общинска собственост, актувапи е АОС № 319/05.03.1999 г. и АОС № 795/12.03.2010 г. на район „Банкя“ и представляващи:

1. Магазин със застроена площ 266.00 кв. м., състоящ се от предверие, голяма търговска зала, два броя складове, хладилно помещение, склад за измерване и два броя сервизни помещения, намиращи се на ул. „Варна“, УПИ Х-478 , кв. 40 по плана на кв. Вердикал, гр. Банкя, АОС № 319 /05.03.1999 г. 
    Срок за отдаване под наем: 10 ( десет) години
    Начална конкурсна цена: 300 лв. без ДДС.

2. Помещение с площ 13.00 кв. м., находящо се на партерен етаж на общинска сграда на ул. „Цар Освободител“ № 2 , АОС № 795/12.03.2010 г. 
    Срок за отдаване под наем: 3 (три) години
    Начална конкурсна цена: 72.00 лв. без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация: сградата на СО - Район „Банкя“, отдел „УОСЖФ“, ет. 3, стая № 304, срещу 100 лв. без вкл. ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията, считано от 11.01.2013 г. до 28.01.201 3 г. - 16.00 часа.

Срок за закупуване на конкурсната документация: до 28.01.2013 г.

Срок за подаване на оферти за участие в конкурса: до 28.01.2013 г. - 16.00 часа в деловодството на район „Банкя“, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон“ № 1.

Гаранция за участие в конкурса: парична сума е размер на 200 лв. без ДДС вносима в касата на районната администрация в срок до 28.01.2013 г. - 16.00 ч.

Място, дата и час на провеждане на конкурса: район „Банкя“ , ул. „Цар Симеон“ № 1 на 29.01.2013 г. от 11.00 ч. за обект по т. 1 и 12.00 ч. за обект по т. 2.