Back

Първа МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на кухненско помещение, собственост на дружеството

„ПЪРВА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТВЕН КОНКУРС

Във връзка с провеждане на конкурс за отдаване под наем на кухненско помещение, собственост на дружеството, Съвета на директорите на „ПЪРВА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД, взе решение за откриване на конкурс, в изпълнение чл. 22, ал. 4, във връзка с чл. 27 от „Наредбата за общинските лечебни заведения” при следните условия:

1. Описание на обекта на конкурса: 150 (сто и петдесет) квадратни метра от кухненско помещение, находящо се на територията на „Първа МБАЛ - София” ЕАД.

2. Срок на договора за наем: 3 (три) години.

3. Начална цена: началната конкурсна цена, установена на база на оценката от експерт-оценители в размер на левовата равностойност на 5 (пет) евро на квадратен метър по фиксинга на БНБ в деня на издаване на фактурата.

4. Депозит за участие: 200.00 лв. платими съгласно конкурсната документация.

5. Дата на конкурса: 28.02.2013 г.

Продажбата на конкурсна документация се извършва всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 22.02.2013 г. в „Първа МБАЛ - София” ЕАД. 

Лице за контакт: Весела Ташева - икономист, тел. 02/9875424