Back

ДКЦ XI - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на площ от 2 кв.м., за монтиране на кафе-автомат

„ДКЦ XI - СОФИЯ” ЕООД

„Диагностично-консултативен център XI – София” ЕООД, ЕИК 000689517, със седалище и адрес на управление: град София 1303, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145 обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост - площ от 2 кв.м., предназначена за монтиране на кафе-автомат (самопродаваща машина за топли напитки) в коридора на първия етаж на сградата, в която се помещава „ДКЦ XI - София” ЕООД на адрес: град София, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145.

Срок за отдаване под наем: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Имотът следва да се ползва за поставяне на кафе-автомат (самопродаваща машина за топли напитки).

Минимална наемна цена 150.00 лева с ДДС.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 28.02.2013 г. от 10.00 часа на следния адрес: град София, ул. „Цар Симеон” № 145, в сградата на „ДКЦ XI - София” ЕООД.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 14 дни. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 14.03.2013 г. от 10.00 часа.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 50,00 лева, вносими на информационно звено ет. 1 на „ДКЦ XI - София” ЕООД, с адрес: град София, ул. „Цар Симеон” № 145. Депозитът е вносим в срок до 15.00 часа на 27.02.2013 г.

Цена на конкурсната документация: 15.00 лева с ДДС, платими на информационно звено ет. 1 на „ДКЦ XI - София” ЕООД не по-късно от 15.00 ч. на 27.02.2013 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 15.00 часа на 27.02.2013 г.

За справки: 02/ 9318048
 

Д-р Валери Бельов, 
Управител на „ДКЦ XI - София” ЕООД