Back ДКЦ ІІ - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за аптека

„ДКЦ ІІ - СОФИЯ” ЕООД

РЕШЕНИЕ 
№ 01/14.01.2013 г. За отдаване под наем на помещение, предназначено за аптека

На основание чл. 27, ал. 1 и ал. З от Наредбата за общинските лечебни заведения,приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичния общински съвет

РЕШИХ:

1. Откривам конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижим имот, собственост на дружеството, а именно: 
1.1. Помещение за аптека, състоящо се от 27 м2, находище се в сградата на дружеството на адрес: София, ул. "Хан Крум" № 1 партерен етаж".

2. Срок на договора за наем: 36 месеца.

3. Начална наемна цена: 40.80 лв. метър квадратен с включен ДДС.

4. Срок за закупуване на конкурсната документация: до 04.02.2013 г. Документацията за участие се получава всеки работен ден от 09:00 ч. до 14:30 ч. на посочения в обявлението адрес, след заплащане на сумата от 20.00 лева в касата на "ДКЦ II - София" ЕООД.

5. Кандидатите предоставят депозит в размер на 1101,60 лева, който служи като гаранция за изпълнение на договора за наем. Депозитът се внася в касата на дружеството или се превежда по банковата сметка на „ДКЦ II - София" ЕООД: Общинска банка, IBAN BG 66SOМВ91301010240201, банков код SОМВВGSF и се връща в срок до 10 (десет) календарни дни от сключване на договора за наем, а на спечелилия конкурса се задържа и се връща, съобразно разпоредбите на подписания договор за наем.

6. Място за приемане на предложенията на участниците: стая 205 на 2 етаж , ул ."Хан Крум" № 1, всеки ден от 09:00 часа до 14:30 часа.

7. Оглед на помещението предмет на конкурса: всеки ден от 10:00 часа до 12:00 часа до 04.02.2013 г.

8. Краен срок за подаване на предложенията: 14:30 часа на 04.02.2013 г.

9. Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

10. Изисквания към участниците в конкурса: 
10.1. Кандидатите да имат разрешение за търговия с лекарствени продукти на дребно, издадено по реда на чл. 228 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 
10.2. Не могат да участват лица, които имат парични задължения към държавата или са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, както и които са осъждани за престъпления срещу финансовата, данъчната или осигурителната система, за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс; за престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; са обявени в несъстоятелност; са в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; са свързани лица по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Същите ще бъдат отстранявани от процедурата. Отсъствието на посочените по-горе обстоятелства се удостоверяват с декларации по образец от документацията за конкурса при подаване на предложенията.

11. Кандидатите подават заявление (по образец) за участие в конкурса, придружено от списък на следните документи, които следва да представят: 
11.1. заверено от кандидата копие на удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 1 мес. /един месец/ от подаване на предложението или посочен ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР; 
11.2. документ за представителна власт на лицето, подписало предложението, когато се подава от пълномощник; 
11.3. разрешение за търговия с лекарствени продукти на дребно издадено по реда на чл. 228 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина; 
11.4. заверено от кандидата копие на данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС; 
11.5. заверено копие от годишния баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година; 
11.6. заверено от кандидата копие на удостоверение от съответната данъчна дирекция/данъчно подразделение на НАП, че кандидата няма непогасени публични задължения към държавата или общината, освен ако не са разсрочени или отсрочени; 
11.7. документ за внесен депозит за участие - заверено от кандидата копие; 
11.8. документ за закупена документация - заверено от кандидата копие; 
11.9. оферта, включваща предложение за месечна наемна цена с ДДС; 
11.10. декларации от кандидатите по условията на конкурса, посочени в т. 10;

12. Други условия в съответствие с целите на конкурса: 
12.1. Имотът да се използва по начина предвиден в описанието му и съобразно предвидения срок; 
12.2. Закупуването и монтирането на контролно-измервателни уреди (топломер, водомер, електромер) е за сметка на наемателите. Заплащането на потребените консумативи е за сметка на наемателите.

Заявлението за участие заедно с документите по т. 11 се подава в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на обекта на конкурса. Ценовото предложение се поставя в отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“ в плика със заявлението. Всички разходи, свързани с подаване на заявлението са за сметка на кандидата.

Решението подлежи на публикация в един столичен ежедневник и на сайта на Столична община най-малко 14 дни преди крайната дата на конкурса.
 

Управител: 
            Д-р Габриела Матеева