ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Столична община отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, медиите, ръководителите на бюджетни звена и неправителствените организации за участие в общественото обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет.

В проекта за изменение се предлагат промени, които засягат широк кръг от данъчно задължени лица. Целта на общественото обсъждане е по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса по изработването, обсъждането и приемането на нормативния акт.

Обсъждането ще се проведе на 11 декември 2019 г. от 18:30 часа в зала № 5 на Столична община, ул. „Московска“ № 33. Срокът на провеждане на общественото обсъждане е определен на основание чл. 21, ал. 1, изр. второ от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община, предвид необходимостта съгласно чл. 1, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, предлаганите промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет да влязат в сила от 01.01.2020 г.

Общественото обсъждане се организира на основание чл. 19, ал. 2 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община като допълнителна форма на обществена консултация, на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет.

С материалите, свързани с общественото обсъждане, можете да се запознаете на официалната интернет страница на Столичен общински съвет, раздел „Проекти на нормативни актове“. (https://www.sofia.bg/public-consultations).

Координати за връзка: Албена Пламенова Йосифова, гл. юрисконсулт в дирекция „Общински приходи“. Тел.: 02 904 12 81, e-mail: a.yosifova@sofia.bg

Общественото обсъждане ще се проведе при следния дневен ред:

1. Кратко запознаване с доклада и предложения проект на решение.

2. Представяне на обобщена информация за резултатите от проведените до момента форми на консултиране.

3. Въпроси и отговори, мнения, предложения и общи заключения/решения по представения проект.
 

Публикувано на: 03.12.2019 г.ПРОТОКОЛ относно обществено обсъждане на Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет
 

Публикувано на 16.12.2019 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:
Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
На вниманието на: Дончо Барбалов – зам.-кмет „Финанси и стопанска дейност“
Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет

По електронен път:
На ел. поща: a.yosifova@sofia.bg
На вниманието на: Дончо Барбалов – зам.-кмет „Финанси и стопанска дейност“
Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет

2. Форма на обществена консултация:

Писмени консултации

3. Период на консултацията:

30 (тридесет) дни
От 27.11.2019 г. до 27.12.2019 г.

4.  Съдържание на документацията:

5.  Координати за връзка:

Албена Пламенова Йосифова – главен юрисконсулт в дирекция „Общински приходи“
телефон за връзка: 02/9041281
ел. поща: a.yosifova@sofia.bg

6.  Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:

Георги Тодоров (публикувано на 04.12.2019 г.)
Антон Душев (публикувано на 04.12.2019 г.)
Чавдар Генов (публикувано на 05.12.2019 г.)
Илиана Симеонова (публикувано на 05.12.2019 г.)
Група на „Демократична България – Обединение“ в Столичния общински съвет (публикувано на 05.12.2019 г.)
Димитър Попов (публикувано на 06.12.2019 г.)
СНЦ "Съюз Такси" (публикувано на 10.12.2019 г.)
Светослав Димитров (публикувано на 11.12.2019 г.)
Красимир Петкашев (публикувано на 16.12.2019 г.)
Надя Китанова (публикувано на 27.12.2019 г.)
Ивайло Попов (публикувано на 27.12.2019 г.)
Борислав Сандов (публикувано на 27.12.2019 г.)ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на Столичния общински съвет 

Публикувано на 27.12.2019 г., 18:00 ч.