СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., в сила от 06.04.2017 г., изм. и доп. – Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., в сила от 06.04.2017 г.,изм. и доп. – Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- На хартиен носител:

Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис

На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

- По електронен път:

На електронна поща: obrazovanie@sofia.bg

На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

32 (тридесет и два) дни
от 27.01.2020 г. до 27.02.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА20-ВК66-667/23.01.2020 г. относно Изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., в сила от 06.04.2017 г.,изм. и доп. – Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет

4.2. Проект на решение на Столичния общински съвет

4.3. Мотиви към Проекта на решение

4.4. Предварителна оценка на въздействието

5. Координати за връзка:

Даниела Угренова – експерт в дирекция „Образование“,
тел.: 02/846-70-39,
електронна поща: obrazovanie@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.