Back

Район "Витоша'’ – СО, обявява обществено обсъждане на: Проект за ПУП – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XXI-174, кв. 63, улица от о.т. 72 до о.т. 72а за създаване на нова задънена улица о.т. 72б – о.т. 72г и о.т. 78в – о.т. 72д (нови), създаване на нов УПИ ХХIV – „за озеленяване и трафопост“, кв. 63, м. в.з. “Симеоново-север“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район "Витоша" – СО, съобщава, че съгласно Заповед № РВТ21-РД09-123/02.06.2021 г. на кмета на район "Витоша" – СО, ще се проведе обществено обсъждане на: Проект за ПУП – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XXI-174, кв. 63, улица от о.т. 72 до о.т. 72а за създаване на нова задънена улица о.т. 72б – о.т. 72г и о.т. 78в – о.т. 72д (нови), създаване на нов УПИ ХХIV – „за озеленяване и трафопост“, кв. 63, м. в.з. “Симеоново-север“.

* Представянето му ще се състои на на 22.06.2021 г. от 17:30 часа в сградата/пред сградата на район "Витоша", ул. ”Слънце” № 2.
* Копие от проекта е изложено в Техническа служба на район ”Витоша” – СО, ет. 2, за запознаване на заинтересованите лица.
* Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на район ”Витоша” – СО до 06.07.2021 г. включително.
* 3аключителната дискусия да се проведе на 19.07.2021 г. от 17:30 ч. в сградата/пред сградата на район ”Витоша", ул. ”Слънце” № 2.Заповед № РВТ21-РД09-123/02.06.2021 г. на кмета на район "Витоша”

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...