Back

Район „Студентски” обявява обществено обсъждане на проект: "Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на м. "Студентски град", кв. 20, УПИ I – „за образование – общественообслужващи функции на ВУЗ“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. „Студентски град“ от о.т.78 – о.т.79а до о.т.79; от о.т.79 до о.т.79б и от о.т.63г до о.т.63д за създаване на нов УПИ I – „за образование – общественообслужващи функции на ВУЗ“ от кв. 20, нов УПИ I – „за образование – общественообслужващи функции на ВУЗ“ от нов кв. 20а и нова улица о.т.79 – о.т.79б – о.т.79в (нова) – о.т.79з (нова) до о.т.63д, създаване на задънена улица с обръщало от о.т.79в (нова) – о.т.79г (нова) – о.т.79д (нова) – о.т.79е (нова) – о.т.79ж (нова) и пешеходна алея между кв. 20а (нов) и кв. 20б (нов) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на нови УПИ I – „за училище, ТП и ПГ“ и УПИ II – 3771 „за ЖС и ПГ“ от нов кв. 20б, м. „Студентски град“

ОБЯВЛЕНИЕ

СО – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“

 

 

В изпълнение на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (СО) – район „Студентски“, ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РСТ21-РА50-110/21.07.2021 г. на кмета на район „Студентски” за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски“:

Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на м. „Студентски град", кв. 20, УПИ I – „за образование – общественообслужващи функции на ВУЗ“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. „Студентски град“ от о.т. 78 – о.т. 79а до о.т. 79; от о.т. 79 до о.т.79б и от о.т. 63г до о.т.63д за създаване на нов УПИ I – „за образование – общественообслужващи функции на ВУЗ“ от кв. 20, нов УПИ I – „за образование – общественообслужващи функции на ВУЗ“ от нов кв. 20а и нова улица о.т. 79 – о.т.79б – о.т.79в (нова) – о.т. 79з (нова) до о.т. 63д, създаване на задънена улица с обръщало  от о.т. 79в (нова) – о.т.79г (нова) – о.т. 79д (нова) – о.т. 79е (нова) – о.т. 79ж (нова) и пешеходна алея между кв. 20а (нов) и кв. 20б (нов) и План за регулация и застрояване  (ПРЗ) на нови УПИ I – „за училище, ТП и ПГ“ и УПИ II – 3771 „за ЖС и ПГ“ от нов кв. 20б, м. „Студентски град“, по реда на чл. 22, ал. 8, във връзка с чл. 16 от ЗУТ, заедно с доклад за определяне на пазарна стойност и Протокол № ЕС-ПО-07/18.06.2021 г. на комисията за определяне на пазарни оценки.

Представянето на проекта ще се проведе на 02.08.2021 г. от 17:30 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на СО – район „Студентски“, ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1, стая 104.

Граждани и организации могат след представянето да подават писмени становища, мнения и предложения по проектите с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка. Същите се внасят в „Център по информация и услуги“ на район „Студентски“ (ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1) или се изпращат на e-mail: rajon@studentski-so.org  в срок до 17:00 часа на 10.08.2021 г.

Провеждането на заключителната дискусия ще се състои на 13.08.2021 г. от 17:30 часа в  заседателната зала на първи етаж в сградата на СО – район „Студентски“, ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1, стая 104.

Копие от заповедта и проектите е изложено на третия етаж в сградата на район „Студентски“.

  

ПЕТКО ГОРАНОВ
Кмет на СО – район „Студентски“

 

 

Заповед № РСТ21-РА50-110/21.07.2021 г. на кмета на район „Студентски” 

 

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...