Back

Район "Средец" обявява обществено обсъждане в дигитална среда на виза за инвестиционно проектиране на обект: „Спортна площадка“ в поземлен имот, попадащ в УПИ I – „за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо“, кв. 3, м. “Главен градски център – Зони Г-8 и Г-10“, парк „Княжеска градина“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – РАЙОН „СРЕДЕЦ“

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 12, т. 3 от Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20 ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУУТСО), приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. ,,Столична община – район „Средец“, Ви уведомява, че е издадена Заповед № РСЦ21-РД09-196/01.10.2021 г. на кмета на район „Средец“  – СО за провеждане на обществено обсъждане в дигитална среда на виза за инвестиционно проектиране на обект:

„Спортна площадка“ в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в  УПИ I – „за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо“, кв. 3, м. “Главен  градски център – Зони Г-8 и Г-10“, район „Средец“, парк „Княжеска градина“, гр. София.

Представянето на визата ще се проведе на 07.10.2021 г. (четвъртък) от 17:30 ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=ma0f66bb67216dff9243bcd21fdd880eb

Писмени становища, мнения и предложения относно визата се адресират до Кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00 ч. на 15.10.2021 г. в деловодството на района на ул. “Леге“, № 6, ет. 1, задължително към входящ № РСЦ21-ВК08-1657, или на електронна поща m.vuchkova@sredec-sofia.org със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Подадените след определения срок становища не се разглеждат.

Визата се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул. ”Леге” № 6, ет. 4, ст. 404 и е публикувана на интернет страницата на район ”Средец” –  www.sredec-sofia.org  в раздел „Съобщения“. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по нея и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 55, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Заключителната дискусия  ще се проведе  на 19.10.2021 г. (вторник) от 17:30 ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mb73ebf202c7784719de22d128ecb81cc

Обявлението, заедно със Заповед № РСЦ21-РД09-196/01.10.2021 г. на кмета на район „Средец“ – СО, са поставени  на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ № 6  и са публикувани на интернет страницата на район „Средец“ www.sredec-sofia.org   за сведение.

 

 

АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район ”Средец”

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...