Back

Район „Подуяне” обявява обществено обсъждане за представяне на проект за ПУП – ИПУР от о.т.160 до о.т.175 и ИПРЗ за УПИ XXII-216,287 – „за спорт“, кв. 6, м. ж.к. „Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XXII-216,287 – „за ЖС и ПГ“

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ съобщава, че на основание  чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ; чл. 4, ал. 1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена Заповед № РПД22-РД09-13/24.01.2022 г. на кмета на район „Подуяне” – СО за представяне на проект за ПУП – ИПУР от о.т.160 до о.т.175 и ИПРЗ за УПИ XXII-216,287 – „за спорт“, кв. 6, м.жк.„Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XXII-216,287 – „за ЖС и ПГ“, ПИ с идентификатори 68134.601.216 и 68134.601.287, на 23.06.2022 г. от 17:30 часа в сградата на район „Подуяне“ при СО, ул. “Плакалница“ № 51, ет. 3, заседателна зала – ст. 321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на район „Подуяне”, или по електронната поща  raion@poduiane.info от 24.06.2022 г. до 07.07.2022 г., вкл.  

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.07.2022 г. от 17:30 часа в сградата на район „Подуяне“ при СО, ул. “Плакалница“ № 51, ет. 3, заседателна зала – ст. 321.

 Проектът за ПУП – ИПУР от о.т.160 до о.т.175 представлява промяна по отношение ширината на тротоара  и ИПРЗ за УПИ XXII-216,287 – „за спорт“, кв. 6, м. ж.к. „Левски – зона Г“, което предвижда промяна на конфигурацията и предназначението на съществуващия урегулиран поземлен имот, като се образува нов УПИ XXII-216,287 – „за ЖС и ПГ“. Плана за застрояване предвижда свободно стояща сграда с подземни гаражи, с жилищни функции.

Заповед № РПД22-РД09-119/10.06.2022 г.


Становища:

БТК ЕАД (публикувано на 12.07.2022 г.)
Становище 4 (публикувано на 12.07.2022 г.)
"Овергаз мрежи" АД (публикувано на 11.07.2022 г.)
Становище 3 (публикувано на 11.07.2022 г.)
Становище 2 (публикувано на 11.07.2022 г.)
Становище 1 (публикувано на 11.07.2022 г.)


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...