Back

Район "Подуяне" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПР за УПИ XVII-100 „33 магазина, офиси и подз. гаражи“, кв. 6, м. ж.к. "Левски - зона Г“ за образуване на нов УПИ XVII-2388 „за жилищно строителство"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

п.к. 1517, гр. София, ул. "Плакалница" №  51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info

 

УВЕДОМЛЕНИE


Обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПР за УПИ XVII-100 „33 магазина, офиси и подз. гаражи“, кв. 6, м. ж.к. "Левски - зона Г“ за образуване на нов УПИ XVII-2388 „за жилищно строителство", ПИ с идентификатор 68134.601.2388.

Подробно описание:

Проектът за ПУП – ИПР за УПИ XVII-100 „за магазини, офиси и подз. гаражи“ предвижда смяна на отреждането на съществуващия урегулиран поземлен, като се образува нов УПИ XVII-2388 „за жилищно строителство“ за поземлен имот с идентификатор 68134.601.2388 от КККР на район „Подуяне“.

В проекта не се предвижда промяна на регулационните граници на УПИ XVII, както и промяна на улична регулация.

Достъпът до новообразувания УПИ XVII-2388 „за жилищно строителство“ се предвижда да се осигури по действащата улична регулация. Преди разработване и одобряване па инвестиционно-проектна документация следва да се изпълнят изискванията на § 22 от ЗР на ЗУТ по отношение на уличната регулация.

Дата и час на провеждане:

  • Представяне на проекта на 24.06.2021 г. от 17:30 часа;

  • Заключителна дискусия на 19.07.2021 г. от 17:30 часа.

Участници:

  • Гл. архитект на СО  – район „Подуяне“ – арх. Цветанка Ватева, e-mail:  c.vateva@poduiane.info, тел. 02 8146 163;

  • Гл. експерт отдел УТКРКС – арх. Антоанета Стоева, e-mail:  a.stoeva@poduiane.info, тел. 02 8146 145;

  • Гл. специалист КР – инж. Татяна Предова, e-mail: t.predova@poduiane.info, тел. 02 8146 145.

Модератор на събитието:

  • Гл. експерт отдел УТКРКС – арх. Антоанета Стоева, e-mail:  a.stoeva@poduiane.info, тел. 02 8146 145;

  • Гл. специалист КР – инж. Татяна Предова, e-mail: t.predova@poduiane.info, тел. 02 8146 145.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...