Back

Район "Красна поляна" обявява обществено обсъждане за комплексен проект за инвестиционна инициатива за: „Модернизация на жп участък: София-Перник-Радомир, за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа", в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София-Владая от проектен км 1+220 до проектен км 15+332 по Път 1. Комплексният проект съдържа проекти на подробни устройствени планове (ПУП) – изменение на планове за регулация и застрояване (ИПРЗ), изменение на планове за улична регулация (ИПУР) и парцеларен план (ПП) за трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на

 

комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: „Модернизация на железопътен участък: София-Перник-Радомир, за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа", в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София-Владая от проектен км 1+220 до проектен км 15+332 по Път 1. Комплексният проект съдържа проекти на подробни устройствени планове (ПУП) – изменение на планове за регулация и застрояване (ИПРЗ), изменение на планове за улична регулация (ИПУР) и парцеларен план (ПП) за трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура. Проектната разработка обхваща трасето на съществуващата железопътна линия София-Радомир и съседните на нея територии.

Район „Красна поляна” уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед №  РКП21-РД56-167/23.07.2021 год.  на кмета на район „Красна поляна” ще се проведе представяне на проекта на 02.08.2021 год. от 17:00 в двора на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.

 В срок до 11.08.2021 год. включително в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района – toa_krpoliana@mail.bg  могат да се подават  писмени становища, мнения и предложения по проекта, чрез район „Красна поляна”,  до Главния архитект на СО.  Становищата, постъпили след посочения срок, не се разглеждат.

 Проектът може да се разгледа на сайта на НАГ – устройствени планове – подробни устройствени планове за район „Красна поляна”. Допълнителна информация по проекта може да се получава на тел. 02-921-72-59 в рамките на работното време  от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Заключителна дискусия  по проекта да се проведе на 13.08.2020 г. от 17:00 ч. в двора на сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...