Back

Район „Банкя“ обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) за м. „кв. Михайлово“ от о.т. 139 - о.т. 300 (нова) - 301 (нова) - 302 (нова) - 303 (нова) до о.т. 304 (нова) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) с цел създаване на УПИ ХХІІІ-50 „за ЖС“ и УПИ ХХІІ-51 „за ЖС“, кв. 18а, м. „кв. Михайлово“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Район „Банкя“ СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), във връзка с чл.8, ал. 1, т. 3 от НРНПОООПРУТСО, приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017г., съобщава, че е издадена Заповед № РД 09-264/03.09.2021г. на Кмета на СО-район „Банкя“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) за м. „кв. Михайлово“ от о.т. 139 - о.т. 300 (нова) - 301 (нова) - 302 (нова) - 303 (нова) до о.т. 304 (нова) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатори 02659.2283.50 и 02659.2283.51 по КККР на гр. Банкя с цел създаване на УПИ ХХІІІ-50 „за ЖС“ и УПИ ХХІІ-51 „за ЖС“, кв. 18а, м. „кв. Михайлово“, район „Банкя“.

Проектът ще бъде представен на 16.09.2021 г. от 17:00 часа в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по късно от 17:00ч. на 28.09.2021г.

Същите могат да се подават в деловодството на район „Банкя“ СО, ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg.

С проекта , предмет на общественото обсъждане, маже да се запознаете в сградата на   „Банкя“ СО, като допълнителна информация, във времето за изготвяне на становищата ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на район „Банкя“ и Наташа Петкова – Главен специалист, отдел „УТКРКС“- район „Банкя“.

В сградата на Туристическия информационен център ще се проведе и заключителната обществена дискусия от 17:00 на 14.10.2021 г.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...