ОБЯВЛЕНИЕ

 

На 06.01.2021 г. стартира Столичната програма „Социални иновации“ за 2021 г. Програмата цели подобряването на качеството на живот, социалното включване на уязвимите групи като стимулира прилагането на краткосрочни проекти за социални иновации с активното участие на гражданското общество.

Програмата предоставя финансиране от общинския бюджет на проекти за социални иновации на единична стойност до 5 000 лв., реализиращи се в периода 16.03.2021 г. – 16.11.2021 г. Прогнозният годишен бюджет за 2021 г. е 100 000 лв.

Един кандидат има право да кандидатства само с един проект.

За проекти за социални иновации се приемат дейности, насочени към създаването, прилагането или реализирането на нови за Столична община идеи или процеси, които адресират потребности на уязвими групи и са значими за социалната политика на общината. За нови идеи се приемат практики и модели, които се прилагат за първи път на територията на Столична община.

Със средствата по Програмата не се подкрепя стопанска дейност.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел и народни читалища със седалище на територията на Столична община. Недопустими кандидати са синдикални организации, политически партии, вероизповедания, организации с общинско или държавно участие, търговски дружества и кооперации; ЮЛНЦ, които са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност; които се намират в ликвидация; които имат парични задължения към държавата или към Столична община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията; чиито членове на управителните и контролните органи – физически лица, са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани; които са с установени финансови злоупотреби с държавни, общински и европейски финансови средства.

В срок до 05.02.2021 г. включително кандидатите могат да подават проектни предложения по образец на хартиен и електронен носител в запечатан плик в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. Предложения, получени след крайния срок, не подлежат на разглеждане. Оценяването и класирането на проектите ще се извърши в периода 08.02.2021 – 09.03.2021 г., след което с одобрените кандидати ще бъде сключен договор.

Цялата информация за Програматапроцедурата за кандидатстване и необходимите  формуляри могат да бъдат намерени на интернет портала на Столична община, секция „Социална закрила“, Програма „Социални иновации“ – https://www.sofia.bg/program-social-innovation.


Информация за процедурата за кандидатстване и необходимите формуляри:

Процедура за кандидатстване по Столична програма „Социални иновации“ (изтегли)
Приложение № 1: Формуляр за проект за социални иновации (изтегли)
Приложение № 2: Формуляр за бюджет (изтегли)
Приложение № 3: График на дейностите (изтегли)
Приложение № 4: Декларация за липса на задължения към осигурителни фондове (изтегли)
Приложение № 5: Декларация за липса/наличие на влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството (изтегли)
Приложение № 6: Декларация за липса/наличие на установени финансови злоупотреби с държавни, общински и европейски финансови средства (изтегли)
Приложение № 7: Декларация за достоверност на приложената и попълнена информация (изтегли)
Приложение № 8: Декларация за информираност и съгласие за участие (изтегли)
Приложение № 9: Декларация за уредени авторски и сродни права (изтегли)
Приложение № 10: Проект на договор (изтегли)
Приложение № 11: Финансова част от отчет по договор (изтегли)
Приложение № 12: Формуляр за съдържателен отчет (изтегли)