С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Проект за Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за пазарите  на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:
„Проект за Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за пазарите на територията на Столична община”

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:
    Гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: Орлин Иванов – общински съветник
    Относно: обществена консултация по Проект за Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за пазарите на територията на Столична община

- по електронен път:
    На ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg; ir.dimitrov@sofia.bg
    на вниманието на: Орлин Иванов – общински съветник
    Относно: обществена консултация по Проект за Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за пазарите на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:
    Писмени консултации

3. Период на консултацията:
    14 (четиринадесет) дни - от 26.04.2018 г. до 10.05.2018 г.

4. Съдържание на документацията:
    4.1. Доклад с рег. № СОА18-ВК66-3074/26.04.2018 г. относно Проект за Наредба за  изменение и допълнение на Наредба пазарите  на територията на Столична община“
    4.2. Проект на решение

5. Координати за връзка:
    -  Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС” тел. за връзка 02/9377338; ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg
    - Иво Руменов Димитров – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”, тел. за връзка 02/9377599; ел. поща: ir.dimitrov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори
    https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.