ОБЯВЛЕНИЯ

Back

Столична община – процедура по принудително отчуждаване на части от поземлени имоти – частна собственост, попадащи в обхвата на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II“ по ул. „Емилиян Станев“ – III етап, район „Триадица“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ
 

собствениците на поземлени имоти, попадащи в обхвата на улична регулация, съгласно действащ регулационен план на местност „Кръстова вада“ и местност „Южен парк“ – IV ч., утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ, предвиждащ изграждане на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II“ по ул. „Емилиян Станев“ – III етап, район „Триадица“, гр. София за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1675 – незастроен, с площ за отчуждаване 48 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.960 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 6 939,07 лв., разпределена, както следва:

- Евдокия Иванова Петкова.

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1645 – застроен, с площ за отчуждаване 27 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1644.3, цялата с площ 39 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1134 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 3 903,22 лв., разпределена, както следва:

- Неустановен собственик.

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1647 – застроен, с площ за отчуждаване 44 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1646.3, цялата с площ 40 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1139 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 6 360,81 лв., разпределена, както следва:

- Надежда Манолова Манолкова – 1/2 ид.ч. – 3 180,40 лв.
- Десислава Григорова Гюрова – 1/2 ид.ч. – 3 180,40 лв.

4. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1649 – незастроен, с площ за отчуждаване 8 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1133 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 1 156,51 лв., разпределена, както следва:

- Иван Петров Пашалийски – 1/4 ид.ч. – 289,13 лв.
- Стефан Петров Пашалийски – 1/8 ид.ч. – 144,56 лв.
- Христо Стефанов Пашалийски – 1/8 ид.ч. – 144,56 лв.
- Йордан Петров Пашалийски – 1/8 ид.ч. – 144,56 лв.
- Иван Йорданов Пашалийски – 1/8 ид.ч. – 144,56 лв.
- Цветанка Спасова Пашалийска – 1/16 ид.ч. – 72,28 лв.
- Петър Стоилов Пашалийски – 1/16 ид.ч. – 72,28 лв.
- Жана Стоилова Дикова – 1/8 ид.ч. – 144,56 лв.

5. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1653 – застроен, с площ за отчуждаване 24 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1652.3, цялата с площ 23 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор по 68134.1007.1141 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 3 469,53 лв., разпределена, както следва:

- Росица Йорданова Филипова – 1/2 ид.ч. – 1 734,77 лв.
- Божидар Иванов Филипов – 1/2 ид.ч. – 1 734,77 лв.

6. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1651 – застроен, с площ за отчуждаване 49 кв. м, заедно с находящите се в имота: сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1650.4, цялата с площ 31 кв. м; сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1650.5, цялата с площ 15 кв. м; сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1651.6, цялата с площ 2 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, който представлява реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1140 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 9 006,63 лв.

Общ размер на обезщетение за поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1651 – 7 083,63 лв., разпределена между собствениците, както следва:

- Георги Асенов Давидков – 7/16 ид.ч. от 14 кв. м – 885,45 лв.
- Руси Асенов Давидков – 3/16 ид.ч. от 14 кв. м – 379,48 лв.
- Румен Асенов Давидков – 3/16 ид.ч. от 14 кв. м – 379,48 лв.
- Йонка Кирилова Давидкова – 1/16 ид.ч. от 14 кв. м – 126,49 лв.
- Камелия Димитрова Давидкова – 1/8 ид.ч. от 14 кв. м – 252,99 лв.
- Неустановен собственик – за 35 кв. м – 5 059,74 лв.

Общ размер на обезщетение за сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1650.4 – 1 923,00 лв., разпределена между наследниците на Димитър Асенов Давидков, както следва:

- Йонка Кирилова Давидкова – 1/3 ид.ч. – 641,00 лв.
- Камелия Димитрова Давидкова – 1/3 ид.ч. – 641,00 лв.
- Соня Димитрова Заркова – 1/3 ид.ч. – 641,00 лв.

7. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1655 – застроен, с площ за отчуждаване 25 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1654.3, цялата с площ 37 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1142 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 3 614,10 лв., разпределена, както следва:

- Екатерина Димитрова Гуркова.

8. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1657 – застроен, с площ за отчуждаване 22 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1656.4, цялата с площ 32 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1143 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 3 180,40 лв., разпределена, както следва:
- Лидия Цветкова Гълъбова – 1/2 ид.ч. – 1 590,20 лв.
- Галина Величкова Гълъбова-Мицева – 1/2 ид.ч. – 1 590,20 лв.

9. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1661 – незастроен, е площ за отчуждаване 10 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот е идентификатор 68134.1007.1152 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 1 445,64 лв., разпределена, както следва:

- Илиян Йорданов Иванов.

10. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1663 – застроен, с площ за отчуждаване 58 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор. 68134.1007.1662.2, цялата с площ 23 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот е идентификатор 68134.1007.1153 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 8 934,01 лв.

Общ размер на обезщетение за поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1663 – 8 396,01 лв., разпределена между собствениците, както следва:

- Миле Ячимов – 1/2 ид.ч. – 4 198,01 лв.
- Стойника Тонче Рашева - 5/12 ид.ч. – 3 498,34 лв.
- Иван Асенов Рашев – 1/12 ид.ч. – 699,67 лв.

Общ размер на обезщетение за сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1662.2 – 538 лв., определена, както следва:

- Стойника Тонче Рашева – 538 лв.

11. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1665 – незастроен, с площ за отчуждаване 42 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1155 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 6 071,68 лв., разпределена, както следва:

- Владимир Бреянов Гигов.

12. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1667 – незастроен, с площ за отчуждаване 34 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1156 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 4 915,17 лв., разпределена, както следва:

- Венка Крумова Илиева.

13. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1669 – незастроен, с площ за отчуждаване 31 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот е идентификатор 68134.1007.955 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 4 481,48 лв., разпределена, както следва:

- Данко Георгиев Мисалев.

14. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1671 – застроен, с площ за отчуждаване 57 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1670.3, цялата с площ 23 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.956 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 8 240,14 лв., разпределена, както следва:
- Любка Георгиева Миланова – 1/2 ид.ч. – 4 120,07 лв.
- Елеонора Крумова Предьова – 1/6 ид.ч. – 1 373,36 лв.
- Цветан Георгиев Предьов – 1/6 ид.ч. – 1 373,36 лв.
- Крум Георгиев Предьов – 1/6 ид.ч. – 1 373,36 лв.

15. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1679 – незастроен, с площ за отчуждаване 51 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.968 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 7 372,76 лв., разпределена, както следва:

- Неустановен собственик.

16. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1673 – незастроен, с площ за отчуждаване 41 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.957 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 5 927,12 лв., разпределена, както следва:

- Олга Иванова Велкова – 1/6 ид.ч. – 987,85 лв.
- Татяна Иванова Панева – 1/6 ид.ч. – 987,85 лв.
- Янка Димитрова Стойкова – 2/6 ид.ч. – 1 975,71 лв.
- Елена Петрова Георгиева – 1/6 ид.ч. – 987,85 лв.
- Даниела Петрова Петрова – 1/6 ид.ч. – 987,85 лв.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост и банкови сметки в дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. “Ломско шосе” № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                  /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/


 


ЗАПОВЕДИ

Title Publish Date
Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-138/21.11.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с обект: „Имот с идентификатор 68134.902.671 в обхвата на УПИ I – “за детска градина“, кв. 134, м. „Лозенец – 3 част“, район „Лозенец“ 15.11.2022
Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-144/10.11.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на част от поземлен имот, във връзка с обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на част от ПИ 68134.1007.1082, ул. „Асен Йорданов“, попадащ в улица между кв. 50 и кв. 56, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк IV – част“, до канализационна мрежа и реализация на инвестиционни намерения, район „Триадица“ 15.11.2022
Столичната община обявява Заповед № СОА22-РД40-139/21.10.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-116/13.09.2022 г. на кмета на СО, Заповед № СОА22-РД40-140/21.10.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-115/13.09.2022 г. на кмета на СО и Заповед № СОА22-РД40-141/21.10.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-117/13.09.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на части от поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: „Ул. “Овчаренски водопад“ в участъка от о.т. 29-а на ул. “Маричини езера“ през о.т. 14 – о.т. 14-а – о.т.13-б – о.т.13-а до о.т.13-б и ул. „Проф. Стоян Киркович“ от о.т.11-б до о.т.11-а на ул. “Андрей Ляпчев“, район "Студентски". 01.11.2022
Столичната община обявява 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на части от поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Овча купел“, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Изграждане на ул. „Народно хоро“ от о.т. 205 до о.т. 114“, район „Овча купел“ 24.10.2022
Столичната община обявява 4 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“, и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“ 21.10.2022
Столичната община обявява 3 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Връбница”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Транспортен достъп между ж.к. "Обеля-1" и ж.к. "Обеля-2", по улици – от 69-68-67-66-56-54-53 до о.т. 48; от о.т. 69-70-71 до о.т. 47; от о.т. 47-48-52-51 до о.т. 50; от о.т. 47-46-43-42 до о.т. 41” – поетапно, район „Връбница” 06.10.2022