ОБЯВЛЕНИЯ

Back

Столична община обявява процедура по отчуждаване на имоти, които се засягат от реализацията на обект: "Транспортен достъп между ж.к. "Обеля 1" и ж.к. "Обеля 2", по улици – от о.т. 69-68-67-66-56-54-53 до о.т. 48; от о.т. 69-70-71 до о.т. 47; от о.т. 47-48-52-51 до о.т. 50; от о.т. 47-46-43-42 до о.т. 41" – поетапно, район "Връбница"

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска ” № 33,
www.sofia.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

 

У В Е Д О М Я В А М

 

Собствениците на поземлени имоти, които се засягат от реализацията на обект: "Транспортен достъп между ж.к. "Обеля 1" и ж.к. "Обеля 2", по улици – от о.т. 69-68-67-66-56-54-53 до о.т. 48; от о.т. 69-70-71 до о.т. 47; от о.т. 47-48-52-51 до о.т. 50; от о.т. 47-46-43-42 до о.т. 41" – поетапно, район "Връбница", съгласно действащ регулационен план на м. "ж.к. "Обеля-2", кв. 25а – стар", одобрен с Решение № 38 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и ИПР за кв. 50, одобрено със Заповед № РД-09-165/28.04.2006 г. на кмета на район "Връбница", предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

1. ПИ с идентификатор 68134.2818.4672 – незастроен, с площ 195 кв. м, район "Връбница". Сумата за обезщетение е 20 007 лв. Собственик на имота: Димитър Стефанов и Светла Апостолова, в режим на СИО.

2. ПИ с проектен идентификатор 68134.2818.4707 – незастроен, с площ 184 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2818.915, район "Връбница". Сумата за обезщетение е 18 878,40 лв., разпределена, както следва:

За 60 кв. м от отчуждавания имот – 6 156 лв.:

– Георги Стефанов и Милка Стефанова, в режим на СИО.

За 124 кв. м от отчуждавания имот: неустановен собственик – 12 722,40 лв.

3. ПИ с проектен идентификатор 68134.2818.4704 – незастроен, с площ 7 кв. м и ПИ с проектен идентификатор 68134.2818.4706 – незастроен, с площ 12 кв. м, представляващи реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.2818.987, район "Връбница". Сумата за обезщетение е 1 949,31 лв., разпределена, както следва:

– Антон Величков (88%) – 1 715,39 лв.;

– Ана Славчева (6 %) – 116,96 лв.

– Веселин Велинов (6 %) – 116,96 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район "Връбница" за поставяне на определеното за целта място, в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

                                                              /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/


ЗАПОВЕДИ

Title Publish Date
Столичната община съобщава за 10 броя издадени заповеди на кмета на СО за отчуждаване на части от поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Ул. “Овчаренски водопад“ в участъка от о.т.29-а на ул. “Маричини езера“ през о.т.14 – о.т.14-а – о.т.13-б – о.т.13-а до 13-б и ул. „Проф. Стоян Киркович“ от о.т.11-б до 11-а на ул. “Андрей Ляпчев“, р-н "Студентски" 29.09.2022
Столичната община обявява Заповед № СОА22-РД40-126/23.09.2022 г. на кмета на СО за поправка на Заповед № СОА22-РД40-92/19.05.2022 г. на кмета на СО във връзка с отчуждаване на поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Младост”, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект: „Безименна улица от о.т.2а – о.т.3 = 1б – о.т.4 = 1в до о.т.49, между кв. 13б и 13в, м. "Младост-2", р-н "Младост" 29.09.2022
Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-110/01.08.2022 г. и Заповед № СОА22-РД40-113/13.09.2022 г. на кмета на Столична община, с които се изменят Заповед № СОА22-РД40-41/03.05.2022 г. и Заповед № СОА22-РД40-102/17.06.2022 г. на кмета на СО, за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в район „Надежда”, попадащ в обхвата на обект: „Довеждаща инфраструктура и локални платна на „Северна скоростна тангента“ при пробив бул. „Рожен“, район „Надежда“ 23.09.2022
Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-124/14.09.2022 г. на кмета на СО за частично изменение в Заповед № СОА22-РД40-24/13.03.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост: „Изграждане на разширение на ул. „Димитър Пешев“ в участъка между ул. „Обиколна“ и бул. „Цариградско шосе“, с прилежаща инфраструктура, „велотрасе и пешеходни тротоари“, район „Искър“ 23.09.2022
Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-123/14.09.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, отреден за улица – публична общинска собственост, във връзка с обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, р-н „Лозенец“ 19.09.2022
Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-111/03.08.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с обект: „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ и новопроектирана улица от о.т.21 а през о.т.34 до о.т.52, обслужваща кв. 4, 5, 11 и 12 а, НПЗ „Изток“ м. „Къро“, район „Младост” 19.08.2022