ОБЯВЛЕНИЯ

Back ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" обявява Решение № 300/13.05.2022 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк", част от проект „Развитие на железопътен възел София" от проектен км 1+061 до проектен км 8+409", на територията на район „Надежда",...

ДП Национална компания
"Железопътна инфраструктура" 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура", на основание чл. 34б, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и във връзка с Решение № 300/13.05.2022 г. на Министерския съвет обявява отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията на Столична община, област София, подробно описани в Решение № 300/13.05.2022 г. на Министерския съвет.

Отчуждаването за изграждане на обекта, представляващ национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, е съгласно подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, одобрен с влязла в сила Заповед № РД-02-15-12 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 14 февруари 2020 г., и подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ V-565 „за търговия и обслужване“, УПИ VI – „за озеленяване“ от кв. 12 и УПИ XVIII – „за ЖП ареал“ от кв. 10, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“, район „Надежда", одобрен с влязла в сила Заповед № РА50-768 на главния архитект на Столичната община от 28 октомври 2021 г., имоти – частна собственост, намиращи се в гр. София, район „Надежда", Столична община, област София.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имоти – частна собственост, се осигурява от Националната компания "Железопътна инфраструктура".

 

Решение  № 300/13.05.2022 г. на Министерския съвет 


ЗАПОВЕДИ

Столична община (СО) обявява Заповед № СОА23-РД40-141/12.09.2023 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Младост”, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект: "Задънена улица от о.т. 97-о.т. 98", кв. 55, м. кв. "Горубляне", район "Младост", град София

18.09.2023

Столична община (СО) обявява Заповед № СОА23-РД40-124/01.09.2023 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-112/28.07.2023 г. и Заповед № СОА23-РД40-142/12.09.2023 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-113/28.07.2023 г. за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Гробищен парк с. Лозен", р-н "Панчарево" – поетапно"

14.09.2023

Столична община обявява Заповед № СОА23-РД40-118/25.08.2023 г. на кмета на СО за отчуждаване на част от поземлен имот (ПИ) в обект: "Отчуждаване на реална част от ПИ с идентификатор 68134.904.1118, попадаща в улична регулация – ул. "Проф. Милко Лалков" и кръстовище с ул. "Проф. Георги Йолов", р-н "Лозенец"

14.09.2023

Столична община обявява 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ) в обект: "Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на части от ПИ, попадащи в улица в частта на о.т.7-о.т.8 към о.т.9 между кв. 10 и кв. 11, м. "Цариградско шосе-7-11 км", за осигуряване транспортен достъп до УПИ 111-34,517,6229, кв. 11, р-н "Младост"

14.09.2023

Столична община обявява 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ) и части от ПИ, за реализацията на обект: "УПИ II-за ОДЗ, кв. 28, м. "Младост-4", район "Младост"

14.09.2023

Столична община обявява 2 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ), за реализацията на обект: "Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на ПИ с идентификатори 68134.1971.2984 и 68134.1971.5096, попадащи в улица от о.т. 433-о.т.432-о.т.432-а-о.т. 432.б-о.т.476-о.т.475, кв. 142, за осигуряване на достъп до УПИ VI-191, кв. 142, м. “Кръстова вада“, р-н „Витоша“

01.09.2023