ОБЯВЛЕНИЯ

Back

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" обявява Решение № 300/13.05.2022 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк", част от проект „Развитие на железопътен възел София" от проектен км 1+061 до проектен км 8+409", на територията на район „Надежда", Столична община, област София

ДП Национална компания
"Железопътна инфраструктура" 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура", на основание чл. 34б, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и във връзка с Решение № 300/13.05.2022 г. на Министерския съвет обявява отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията на Столична община, област София, подробно описани в Решение № 300/13.05.2022 г. на Министерския съвет.

Отчуждаването за изграждане на обекта, представляващ национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, е съгласно подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, одобрен с влязла в сила Заповед № РД-02-15-12 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 14 февруари 2020 г., и подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ V-565 „за търговия и обслужване“, УПИ VI – „за озеленяване“ от кв. 12 и УПИ XVIII – „за ЖП ареал“ от кв. 10, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“, район „Надежда", одобрен с влязла в сила Заповед № РА50-768 на главния архитект на Столичната община от 28 октомври 2021 г., имоти – частна собственост, намиращи се в гр. София, район „Надежда", Столична община, област София.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имоти – частна собственост, се осигурява от Националната компания "Железопътна инфраструктура".

 

Решение  № 300/13.05.2022 г. на Министерския съвет 


ЗАПОВЕДИ

Title Publish Date
Столична община обявява Заповед № СОА22-РД40-109/25.07.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с обект: „Отчуждаване на реална част от ПИ с идентификатор 68134.4326.8101, попадащ в улица в кв. "Горна баня“ 02.08.2022
Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-108/11.07.2022 г. на кмета на Столична община за поправка на фактическа грешка в Заповед № СОА22-РД40-69/19.05.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост" 28.07.2022
Столична община обявява 3 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Младост”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост" 13.07.2022
Столична община обявява Заповед № СОА22-РД40-102/17.06.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-41/03.05.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1351.1036 (незастроен), попадащ в обхвата на обект: „Довеждаща инфраструктура и локални платна на „Северна скоростна тангента“ при пробив бул. „Рожен“, район „Надежда“, гр. София 06.07.2022
Столична община обявява 6 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти и части от ПИ, находящи се в гр. София, район „Младост”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост" 28.06.2022
Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-100/10.06.2022 г. за поправка на фактическа грешка в Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г. за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост : „Изграждане на Главен колектор III в м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“ 20.06.2022