ОБЯВЛЕНИЯ

Title Publish Date
Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, р-н „Лозенец“, гр. София 04.08.2022
Столична община обявява процедура по отчуждаване на имоти, които се засягат от реализацията на обект: "Транспортен достъп между ж.к. "Обеля 1" и ж.к. "Обеля 2", по улици – от о.т. 69-68-67-66-56-54-53 до о.т. 48; от о.т. 69-70-71 до о.т. 47; от о.т. 47-48-52-51 до о.т. 50; от о.т. 47-46-43-42 до о.т. 41" – поетапно, район "Връбница" 02.08.2022
Обявление за издадена заповед за отчуждаване на недвижими имоти, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на разширение на ул. „Димитър Пешев“, в участъка между ул. „Обиколна“ и бул. „Цариградско шосе“, с прилежаща инфраструктура, велотрасе и пешеходни тротоари“, район „Искър“, гр. София 15.07.2022
Обявление за издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: „Ул. „Екатерина Ненчева“, в участъка от ул. „Чавдар Мутафов“ до бул. „Симеоновско шосе“, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, от о.т. 1176 – о.т. 117в – о.т. 117е – о.т. 117а – о.т. 4г – о.т. 4 – о.т. 49 – о.т. 3, обслужващ кв. 37, кв. 36, кв. 3б и кв. 4, и улица о.т. 117а – о.т. 80д, обслужващ кв. 3б и терен отреден за "Корекция на река и озеленяване“ 13.07.2022
Обявление за предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Ул. „Овчаренски водопад“ в участъка от о.т. 29а на ул. „Маричини езера“ през о.т. 14 – о.т. 14а - о.т. 13б – о.т. 13а до о.т. 13б и ул. „Проф. Стоян Киркович“ от о.т. 11б до о.т. 11а на ул. „Андрей Ляпчев“ 13.07.2022
Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ и новопроектирана улица от о.т.21 а през о.т.34 до о.т.52, обслужваща кв. 4, 5, 11 и 12а, НПЗ „Изток“ м. „Къро“, район „Младост“ 04.07.2022

ЗАПОВЕДИ

Back

Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-100/10.06.2022 г. за поправка на фактическа грешка в Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г. за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост : „Изграждане на Главен колектор III в м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“

 

На основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г. на кмета на Столична община, за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1933.9052 (незастроен), с площ от 15 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ идентификатор 68134.1933.2239 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в улична регулация, съгласно влязъл в сила план за регулация на м. „Манастирски ливади – запад“, одобрен със Заповед № РД-09-50-66/ 10.02.1999 г. на главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичен общински съвет и подлежащ на отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на Главен колектор III в м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“ – публична общинска собственост.

След издаване на Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г. на кмета на Столична община е установено, че в заповедта е допусната очевидна фактическа грешка при определяне на един от съсобствениците на имота, а именно – "ЮНИК ПРО" ЕАД. С Нотариален акт № 173, т. II, рег. № 13574, дело № 340 от 2017 г., Павлина Тодорова прехвърля на "ЮНИК ПРО" ЕАД правото на собственост върху 2/3 ид. ч. от собствената си 1/12 ид. част, или 1/18 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68134.1933.2239, с площ 445 кв. м., които идеални части се прехвърлят в изпълнение на поето задължение от страна на прехвърлителя, съгласно Нотариален акт за учредяване на вещно право на строеж № 136, т. II, рег. № 14374, дело № 290 от 2008 г. От изложеното следва, че посоченото дружество е собственик единствено на урегулираната част от имота, въпреки идентичността в площите на поземления и на урегулирания имот. Поради което собственици на неурегулираната и подлежаща на отчуждаване част от имот с идентификатор 68134.1933.2239 са Павлина Тодорова и Виктор Ташков. Същите са посочени и в Заповед № СОА21-РД40-171/ 23.11.2021 г. на кмета на Столична община като за Павлина Тодорова е определена по-малка идеална част от реално притежаваната от нея, съответно и сумата на равностойното парично обезщетение е в по-малък размер.

Предвид това, че допусната грешка не се отразява върху валидността на административния акт, а се отстранява само несъответствието между действителната воля на административния орган и нейното изразяване, на основание чл. 62, ал. 2 от АПК,

 

П О П Р А В Я М:

 

Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г. на кмета на Столична община, като вместо:

 

"Имотът е собственост на:

  1. "ЮНИК ПРО" ЕАД – 1/18 ид. ч.;
  2. Павлина Тодорова – 1/36 ид. ч.;
  3. Виктор Ташков – 11/12 ид. ч. "

 

ОПРЕДЕЛЯМ сумата на парично обезщетение в размер на 3 243,30 лв. (три хиляди двеста четиридесет и три лева и 30 ст.), разпределена на следните съсобственици:

  1. "ЮНИК ПРО" ЕАД – 1/18 ид. ч. –  180,18 лв.
  2. Павлина Тодорова – 1/36 ид. ч.     –   90,09 лв.
  3. Виктор Ташков – 11/12 ид. ч.     – 2 973,03 лв." 

 

СЛЕДВА ДА СЕ ЧЕТЕ:

 

"Имотът е собственост на:

  1. Павлина Тодорова – 1/12 ид. ч.;
  2. Виктор Ташков – 11/12 ид. ч.

 

ОПРЕДЕЛЯМ сумата на парично обезщетение в размер на 3 243,30 лв. (три хиляди двеста четиридесет и три лева и 30 ст.), разпределена на следните съсобственици:

  1. Павлина Тодорова – 1/12 ид. ч.  –   270,27 лв.
  2. Виктор Ташков – 11/12 ид. ч.  –   2 973,03 лв."

 

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г., която в останалата си част остава непроменена.

 

Индивидуалният административен акт да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.

 

Заповедта може да бъде обжалвана чрез кмета на Столична община, дирекция „Инвестиционно отчуждаване”, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд София-град.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

Заповед № СОА21-РД40-100/10.06.2022 г. на Кмета на Столична община