ОБЯВЛЕНИЯ

Столична община уведомява на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС за издадена заповед на кмета на СО за отчуждаване на недвижим имот в обхвата на обект: „Отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.2042.2508 в улица тупик от о.т. 157А до о.т. 157Б, кв. 64, м. „в.з. Симеоново-север“, район „Витоша“, гр. София

27.09.2023

Столична община уведомява на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС за издадена заповед на кмета на СО за отчуждаване на недвижим имот в обхвата на обект: „Осигуряване на достъп до имот с идентификатор 68134.4091.632 и прилагане на улична регулация от о.т. 132=91а – до о.т. 173=91б“, кв. 1в, м. „Младост 2“, р-н „Младост“, гр. София​​​​​​​

26.09.2023

Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: "Улица "Едуард Генов" от бул. "Симеоновско шосе" до бул. "Климент Охридски" – поетапно – северно и южно платно", гр. София

14.09.2023

Столична община обявява предстояща процедура по отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: „Осигуряване на транспортен достъп до нова гара Обеля – улица, свързваща се с бул. „Панчо Владигеров“, от о.т. 39 – о.т. 63 – о.т. 66 до о.т. 67 и о.т. 66 – о.т. 70 до о.т. 71, при кв. 1, 2, 17, 18, 19 и 20, м. „Северен парк – гробищен парк „Бакърена фабрика“, р-н “Връбница”

01.09.2023

Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Гробищен парк с. Герман, район "Панчарево"– поетапно“

01.09.2023

Решение на Министерски съвет № 573/25.08.2023 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, от Обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“, в землището на гр. Нови Искър, Столична община

01.09.2023

ЗАПОВЕДИ

Back Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-100/10.06.2022 г. за поправка на фактическа грешка в Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г. за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост : „Изграждане на Главен колектор III в м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“

 

На основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г. на кмета на Столична община, за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1933.9052 (незастроен), с площ от 15 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ идентификатор 68134.1933.2239 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в улична регулация, съгласно влязъл в сила план за регулация на м. „Манастирски ливади – запад“, одобрен със Заповед № РД-09-50-66/ 10.02.1999 г. на главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичен общински съвет и подлежащ на отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на Главен колектор III в м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“ – публична общинска собственост.

След издаване на Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г. на кмета на Столична община е установено, че в заповедта е допусната очевидна фактическа грешка при определяне на един от съсобствениците на имота, а именно – "ЮНИК ПРО" ЕАД. С Нотариален акт № 173, т. II, рег. № 13574, дело № 340 от 2017 г., Павлина Тодорова прехвърля на "ЮНИК ПРО" ЕАД правото на собственост върху 2/3 ид. ч. от собствената си 1/12 ид. част, или 1/18 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68134.1933.2239, с площ 445 кв. м., които идеални части се прехвърлят в изпълнение на поето задължение от страна на прехвърлителя, съгласно Нотариален акт за учредяване на вещно право на строеж № 136, т. II, рег. № 14374, дело № 290 от 2008 г. От изложеното следва, че посоченото дружество е собственик единствено на урегулираната част от имота, въпреки идентичността в площите на поземления и на урегулирания имот. Поради което собственици на неурегулираната и подлежаща на отчуждаване част от имот с идентификатор 68134.1933.2239 са Павлина Тодорова и Виктор Ташков. Същите са посочени и в Заповед № СОА21-РД40-171/ 23.11.2021 г. на кмета на Столична община като за Павлина Тодорова е определена по-малка идеална част от реално притежаваната от нея, съответно и сумата на равностойното парично обезщетение е в по-малък размер.

Предвид това, че допусната грешка не се отразява върху валидността на административния акт, а се отстранява само несъответствието между действителната воля на административния орган и нейното изразяване, на основание чл. 62, ал. 2 от АПК,

 

П О П Р А В Я М:

 

Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г. на кмета на Столична община, като вместо:

 

"Имотът е собственост на:

  1. "ЮНИК ПРО" ЕАД – 1/18 ид. ч.;
  2. Павлина Тодорова – 1/36 ид. ч.;
  3. Виктор Ташков – 11/12 ид. ч. "

 

ОПРЕДЕЛЯМ сумата на парично обезщетение в размер на 3 243,30 лв. (три хиляди двеста четиридесет и три лева и 30 ст.), разпределена на следните съсобственици:

  1. "ЮНИК ПРО" ЕАД – 1/18 ид. ч. –  180,18 лв.
  2. Павлина Тодорова – 1/36 ид. ч.     –   90,09 лв.
  3. Виктор Ташков – 11/12 ид. ч.     – 2 973,03 лв." 

 

СЛЕДВА ДА СЕ ЧЕТЕ:

 

"Имотът е собственост на:

  1. Павлина Тодорова – 1/12 ид. ч.;
  2. Виктор Ташков – 11/12 ид. ч.

 

ОПРЕДЕЛЯМ сумата на парично обезщетение в размер на 3 243,30 лв. (три хиляди двеста четиридесет и три лева и 30 ст.), разпределена на следните съсобственици:

  1. Павлина Тодорова – 1/12 ид. ч.  –   270,27 лв.
  2. Виктор Ташков – 11/12 ид. ч.  –   2 973,03 лв."

 

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г., която в останалата си част остава непроменена.

 

Индивидуалният административен акт да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.

 

Заповедта може да бъде обжалвана чрез кмета на Столична община, дирекция „Инвестиционно отчуждаване”, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд София-град.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

Заповед № СОА21-РД40-100/10.06.2022 г. на Кмета на Столична община