ОБЯВЛЕНИЯ

Title Publish Date
Столична община обявява предстоящо отчуждаване във връзка с обект: „Ул. „Пирин“ в участъка от бул. „Братя Бъкстон“ до бул. „България“, район „Витоша“ 25.11.2022
Столичната община обявява предстоящо принудително отчуждаване на поземлени имоти, във връзка с обект: „Реализация на улица, попадаща между кв. 3, м. „Киноцентъра III-та част“ и кв. 25, кв. 26 в м. „Киноцентъра III част – разширение“, находящи се по ул. „Св. Йоан Богослов“ от о.т.25В-25Б-25А-25-24-23 и по ул. „Равна“ от о.т.23-150-151-152-153, попадащи в кв. 3“, район „Витоша” 22.11.2022
Столичната община обявява предстоящо отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на улична мрежа и Главен канализационен клон по ул. „Костенски водопад – г” в участъка от бул. „Тодор Каблешков” до ул. „Васил Стефанов”, район „Триадица“ 22.11.2022
Столичната община обявява предстоящо отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, във връзка с реализацията на обект:„Изграждане на отливен канал и канализиционен клон по ул. "Арарат“ в участъка от ул. "Флора Кънева“ до заустването му в р. Драгалевска, район "Лозенец“ 15.11.2022
Столичната община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260, попадащ в УПИ I – за техническа инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване“, район „Нови Искър" 15.11.2022
Столичната община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на части от поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на идеални части от имот и прилагане на регулацията от о.т. 177 до о.т. 179, кв. 7Б, м. „Дружба 2 – II част“, за осигуряване на достъп до УПИ XXIV-1445, кв. 7а, ж.к. „Дружба 2 – II част“, район „Искър“, гр. София 11.11.2022

ЗАПОВЕДИ

Back

Столична община обявява 49 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост"На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 49 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост".

Заповед № СОА22-РД40-43/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-44/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-45/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-46/19.05.2022 г.  
Заповед № СОА22-РД40-47/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-48/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-49/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-50/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-51/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-52/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-53/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-54/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-55/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-56/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-57/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-58/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-59/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-60/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-61/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-62/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-63/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-64/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-65/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-66/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-67/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-68/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-69/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-70/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-71/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-72/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-73/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-74/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-75/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-76/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-77/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-78/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-79/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-80/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-81/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-82/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-83/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-84/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-85/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-86/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-87/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-88/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-89/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-90/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-95/19.05.2022 г.