ОБЯВЛЕНИЯ

Title Publish Date
Столичната община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „УПИ XII – за озеленяване и спорт, кв. 6, м. „с. Волуяк“, район „Връбница“, гр. София 06.12.2022
Столичната община обявява предстоящо отчуждаване във връзка с обект: „Ул. „Пирин“ в участъка от бул. „Братя Бъкстон“ до бул. „България“, район „Витоша“ 25.11.2022
Столичната община обявява предстоящо принудително отчуждаване на поземлени имоти, във връзка с обект: „Реализация на улица, попадаща между кв. 3, м. „Киноцентъра III-та част“ и кв. 25, кв. 26 в м. „Киноцентъра III част – разширение“, находящи се по ул. „Св. Йоан Богослов“ от о.т.25В-25Б-25А-25-24-23 и по ул. „Равна“ от о.т.23-150-151-152-153, попадащи в кв. 3“, район „Витоша” 22.11.2022
Столичната община обявява предстоящо отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на улична мрежа и Главен канализационен клон по ул. „Костенски водопад – г” в участъка от бул. „Тодор Каблешков” до ул. „Васил Стефанов”, район „Триадица“ 22.11.2022
Столичната община обявява предстоящо отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, във връзка с реализацията на обект:„Изграждане на отливен канал и канализиционен клон по ул. "Арарат“ в участъка от ул. "Флора Кънева“ до заустването му в р. Драгалевска, район "Лозенец“ 15.11.2022
Столичната община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260, попадащ в УПИ I – за техническа инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване“, район „Нови Искър" 15.11.2022

ЗАПОВЕДИ

Back

Столична община обявява 29 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти и части от поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на Главен колектор III в м. "Манастирски ливади-запад", район "Витоша"

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 29 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти и части от поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на Главен колектор III в м. "Манастирски ливади-запад", район "Витоша", гр. София

СОА21-РД40-164/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-165/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-166/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-167/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-168/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-169/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-170/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-171/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-172/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-173/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-174/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-175/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-176/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-177/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-178/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-179/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-180/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-181/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-182/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-183/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-184/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-185/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-186/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-187/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-188/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-189/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-190/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-191/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-192/23.11.2021 г.