СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-4965/18.05.2022 г. относно приемане на проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства като Приложение 8 от Наредбата за градската среда на Столична община, приета с Решение № 629 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства като Приложение 8 от Наредбата за градската среда на Столична община, приета с Решение № 629 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

Гр. София, ул. „Сердика“ № 5, на вниманието на: 

арх. Николай Каменов

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-4965/18.05.2022 г. относно приемане на проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства като Приложение 8 от Наредбата за градската среда на Столична община, приета с Решение № 629 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.

- по електронен път:
На ел. поща: nkamenov@sofia-agk.com

Относно: Приемане на проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства като Приложение 8 от Наредбата за градската среда на Столична община, приета с Решение № 629 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации.

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни – от 20.05.2022 г. до 21.06.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

1. Доклад с рег. №№ СОА22-ВК66-4965/18.05.2022 г. относно приемане на проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства като Приложение 8 от Наредбата за градската среда на Столична община, приета с Решение № 629 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. с приложение, проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства, достъпно на следния линк: https://issuu.com/nag.sofia/docs/_-_20220517_

2. Проект на решение;

3. Предварителна оценка на въздействието.

5. Координати за връзка:

- арх. Николай Каменов, ел. поща: nkamenov@sofia-agk.com

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Становища:

Сдружение за градски политики (публикувано на 21.06.2022 г.)


Обобщена справка за постъпилите предложения и становища за периода от 20.05.2022 г. до 21.06.2022 г. (публикувана на 08.07.2022 г.)

Актуализиран Стандарт за настилки в пешеходните пространства след проведената обществена консултация