СПИСЪК НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА 2021 ГОДИНА

 

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона  за  местното самоуправление и администрация и в изпълнение на чл. 28 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 7, ал. 3 и ал. 5 от Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община и в изпълнение на Решение № 459 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г. на СОС, Столична община обявява актуализиран Списък на спортни обекти, общинска собственост, които са предмет на управление и разпореждане за 2021 г.