СПИСЪК НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА 2022 ГОДИНА

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и администрация и в изпълнение на чл. 28 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 7, ал. 3 и ал. 5 от Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община и в изпълнение на Решение № 361/26.05.2022 г. на СОС, Столичната община обявява актуализиран Списък на спортни обекти, общинска собственост, които са предмет на управление и разпореждане за 2022 г. и допълнително включен обект с Решение № 386/26.05.2022 г. на СОС.

 

Back

Парк фитнес площадки

 

Регистър на общинските

парк фитнес площадки изтегли )