Back

Външна техническа помощ за осигуряване на подкрепа и съдействие при организация и управление на инвестиционен проект „Изграждане на 5 главни канализационни клонове в кв. Суходол и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им”, Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000 екв. ж” , Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка: „Външна техническа помощ за осигуряване на подкрепа и съдействие при организация и управление на инвестиционен проект „Изграждане на 5 главни канализационни клонове в кв. Суходол и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им”, Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000 екв. ж”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация: 16:00 часа на 02.10.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 12.10.2012 г.

На настоящата страница се предоставя достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Отварянето на ценовите оферти на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъде на 05.12.2012 г., ул. „Париж” № 3, заседателна зала 109, 10:00 часа.