Back

Услуги за зимно поддържане и лятно почистване на пътища в Природен парк „Витоша”, на част от републиканските пътища в границите на София-град и част от общинската пътна мрежа - Републикански пътища – Юг: Републикански път / ІІ–82 / Самоков – София; Републикански път / ІІ–18 / Софийски околовръстен път – Южна дъга

Столична община провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Услуги за зимно поддържане и лятно почистване на пътища в Природен парк „Витоша”, на част от републиканските пътища в границите на София-град и част от общинската пътна мрежа - Републикански пътища – Юг:

  • Републикански път / ІІ–82 / Самоков – София;
  • Републикански път / ІІ–18 / Софийски околовръстен път – Южна дъга".

Код по КОП 90620000, 90611000 и 90511000.

Процедурата е открита с Решение № РД-09-03-67/31.07.2012 г., вписана в Регистъра на обществени поръчки с уникален № 00087-2012-0050.

Цена на Документацията за участие – 4,20 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация: 12:00 часа на 17.08.2012 г.

Документацията за участие се получава всеки работен ден на ул. "Париж" № 3, ст.№1, след издаване на фактура на ул."Париж" №3, ет.4, ст. №405 и заплащането й в касата на ул. "Париж" №3, ет.2, ст. №201. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и 14.00 ч. до 16.00 ч., а петък и последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00 ч. При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, Възложителят ще я изпрати по куриер за сметка на лицето, отправило искането. В този случай цената на документацията се превежда по банкова сметка:

IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301;
BIC код на SOMBBGSF;
Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" №6.

Срок за получаване на оферти: 17:00 часа на 27.08.2012 г. Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп по електронен път до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

За допълнителна информация: тел: 02 9377 545 - Блага Живкова

***

Отговори на въпроси - 2600-5617/21.08.2012

***

Публикувано на 09.10.2012 г.

Пликове №3 „Предлагана цена” на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени на 11.10.2012 г. от 9:30 часа в сградата на Столична община на ул. „Париж” № 3 - Залата на първия етаж.

При отварянето на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.