Back

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Събиране, транспортиране, съхраняване и третиране на опасни отпадъци, откривани на територията на Столична община”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Събиране, транспортиране, съхраняване и третиране на опасни отпадъци, откривани на територията на Столична община”

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9006245.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи: