Back

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Проучване и събиране на данни за програми и инструменти за финансиране на иновации в публичния сектор", съгласно Компонент 3 по проект "Комплексни предизвикателства, иновативни градове" (COMPLEX CHALLENGES, INNOVATIVE CITIES - CCIC), по програма INTERREG IV C на ЕС

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Проучване и събиране на данни за програми и инструменти за финансиране на иновации в публичния сектор", съгласно Компонент 3 по проект "Комплексни предизвикателства, иновативни градове" (COMPLEX CHALLENGES, INNOVATIVE CITIES - CCIC), по програма INTERREG IV C на ЕС

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9003731.

Допълнителни документи: