Back

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Осъществяване на дейности, свързани с осигуряване на мерки за публичност и визуализация” по проект:„Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир „Суходол 2”, квартал „Суходол”, район „Овча купел”, Столична община”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Осъществяване на дейности, свързани с осигуряване на мерки за публичност и визуализация” по проект:„Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир „Суходол 2”, квартал „Суходол”, район „Овча купел”, Столична община, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1, Схема: 1.4-06 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” между МРРБ и Столична община № BG161РО001/1.4-06/2010/002

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9003550.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

Класиране на участниците в обществената поръчка:

Като взе предвид критерия „най-ниска цена” работната група класира участник "ПРИМА – продуцентска, рекламна, информационна и медийна агенция" АД, предложил обща стойност на поръчката с ДДС: 5 805,60 лв.(пет хиляди осемстотин и пет и 0,60) лв.

„БУЛ АДВЪРТАЙЗИНГ ГРУП” ЕООД не е приложил списък на основните договори за услуги, завършени успешно през последните три години, автобиографии на ключовите експерти, пряко ангажирани в изпълнението на поръчката, копия от документи, доказващи професионалния опит и квалификация на ключовите експерти, поради което офертата не отговаря на изскванията на чл.101в от ЗОП и предварително обявените изсквания и офертата не е разглеждана.