Back

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на външен изпълнител относно изпълнението на работен пакет 3 от проект R4R по проект "Политики в областта на рециклирането на отпадъците, прилагани в страните-членки на ЕС" по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C на ЕС"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на външен изпълнител относно изпълнението на работен пакет 3 от проект R4R по проект "Политики в областта на рециклирането на отпадъците, прилагани в страните-членки на ЕС" по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C на ЕС"

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9004760.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи: