Back

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на 8 000 броя микрочипове за идентификация на безстопанствени и домашни кучета"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на 8 000 броя микрочипове за идентификация на безстопанствени и домашни кучета"

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9003510.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

Протокол №РД-09-02-136-1/17.07.2012 г.