Back

Проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградите на следните заведения за социални услуги: 1. Център за временно настаняване „Св. София”, кв. Захарна фабрика, бл. 51А; 2. Дневен център за възрастни хора с ментални увреждания „Св. Марина”, ж.к. „Сердика”, ул. „Гюешево”

Столична община, ул. „Московска” № 33, на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, набира оферти за избор на изпълнител за: „Проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградите на следните заведения за социални услуги:

1. Център за временно настаняване „Св. София”, кв. Захарна фабрика, бл. 51А;

2. Дневен център за възрастни хора с ментални увреждания „Св. Марина”, ж.к. „Сердика”, ул. „Гюешево”.

Код по Коп: 75251000

І. Минимални изисквания към пажароизвестителната инсталация:

І.І. Проектите на пожароизвестителните инсталации да бъдат съгласувани със СД-ПСБ-МВР.

І.ІІ. Противопожарната инсталация:

1. Да обхваща всички помещения в сградите.
2. Да открива и посочва мястото на пожара в началния стадий от развитието му.
3. Да задейства алармена сигнализация с оглед осигуряването на евакуацията на намиращите се в сградата хора.
4. За всеки етаж и зона в сградата да бъдат предвидени съответните сигнализации и блокировки.
5. Контролният панел да се монтира при дежурните охранители.
6. Пожароизвестителната система да бъде осигурена с акумулатори за независима работа при отпадане на електрозахранването.
7. След монтажа и пуска на системата фирмата изпълнител да осигури гаранционен сервиз и обучение на дежурния персонал.

ІІ. Критерии за оценка на офертите – най-ниска цена. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 12:00 ч. на 12.10.2012 г. на ул. „Московска” № 33, фронт-офис. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката.

ІІІ. Всяка оферта трябва да съдържа:

  • данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1;
  • ценово предложение - Образец № 2;

ІV. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

V. Участник, чиято оферта не отговаря на посочените в настоящето съобщение изисквания няма да бъде разглеждана!

VІ. При подписване на договора, спечелилият участник задължително представя документ за внесена гаранция в размер на 1% от стойността на договора без ДДС.

VІІ. Допълнителна информация можете да получите на тел.: 02/803 59 04, лице за контакт – М. Стефанов, 02 9377 252, лице за контакт - М. Сръндева, дирекция „Обществени поръчки и концесии”.

Приложение:

1. Административни сведения – Образец № 1;

2. Ценово предложение - Образец № 2.