Back

Отпечатване на данъчни съобщения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2013 г. - пликоване и разпространение на дирекция "ПАМДТ" към Столична община

Столична община открива процедура за "Отпечатване на данъчни съобщения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2013 г. - пликоване и разпространение на дирекция "ПАМДТ" към Столична община".

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Публикувано на 14.9.2012 г.

Отварянето на „Ценовите предложения” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъде на 18.09.2012 г. от 14:00 ч. на ул. „Париж” № 3 – залата на първия етаж.
При отварянето на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.