Back

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на външен изпълнител относно изпълнението на Компонент 3 на проект „Подобряване на регионалните политики за финансово устойчиви креативни бизнес инкубатори” (Regional Policy Improvement for Financially Sustainable Creative Incubator Units – InCompass) по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на ЕС"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на външен изпълнител относно изпълнението на Компонент 3 на проект „Подобряване на регионалните политики за финансово устойчиви креативни бизнес инкубатори” (Regional Policy Improvement for Financially Sustainable Creative Incubator Units – InCompass) по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на ЕС".

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9007231

Допълнителни документи:

***

Класиране на участниците в обществената поръчка, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно публична покана, публикувана в АОП под № 9007231, e:

1. „Регионален бизнес инкубатор „Рила” ДЗЗД - единствен допуснат участник.